مثبت ما http://www.mosbatema.ir 2019-08-24T09:03:27+01:00 text/html 2019-03-14T19:07:28+01:00 www.mosbatema.ir اسماعیل معینی حروف الفبا http://www.mosbatema.ir/post/10 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://parsizi.ir/1055-alphabet/">حروف الفبا</a></span></strong></h2><p style="text-align: center;"><a href="https://parsizi.ir/1055-alphabet/"><img class="alignnone wp-image-1057 size-full" src="https://parsizi.ir/wp-content/uploads/2019/03/alphabet.jpg" alt="حروف الفبا , الفبای فارسی , حروف الفبای انگلیسی به ترتیب , آموزش حروف الفبا عربی" width="550" height="293"></a></p><p style="text-align: center;">حروف الفبا فارسی به ترتیب ، آموزش حروف الفبا با نقاشی ، حروف الفبای انگلیسی و عربی در سایت <a style="color: inherit;text-decoration: none;" href="https://parsizi.ir/" title="پارسی زی" target="_self" class="auto-link">پارسی زی</a>.با ما همراه باشید.</p><h3 style="text-align: center;"><strong><a href="https://parsizi.ir/1055-alphabet/"><span class="highlight">حروف الفبای فارسی</span></a></strong></h3><p style="text-align: center;">حروف الفبای فارسی کاملا شبیه هم هستند و فقط تفاوتشات در وجود چند حرف است.برای اینکه یادتان باشد که زبان عربی کدام حروف را ندارد کافیست که عبارت گچ پژ را یاد داشته باشید که تما حروف این عبارت در زبان و حروف الفبای عربی وجود نخواهد داشت.</p><p style="text-align: center;">الفبای فارسی شامل سی و دو حرف است که همه انها را به شما معرفی خواهیم کرد.</p><p style="text-align: center;">۱- آ که الف خوانده می شود.</p><p style="text-align: center;">۲-٫ ب</p><p style="text-align: center;">۳- پ</p><p style="text-align: center;">۴- ت</p><p style="text-align: center;">۵- ث</p><p style="text-align: center;">۶- ج که جیم خوانده می شود.</p><p style="text-align: center;">۷- چ</p><p style="text-align: center;">۸- ح</p><p style="text-align: center;">۹- خ</p><p style="text-align: center;">۱۰- د که دال خوانده می شود.</p><p style="text-align: center;">۱۱- ذ که ذال خوانده می شود.</p><p style="text-align: center;">۱۲- ر</p><p style="text-align: center;">۱۳- ز</p><p style="text-align: center;">۱۴- ژ</p><p style="text-align: center;">۱۵- س که سین خوانده می شود.</p><p style="text-align: center;">۱۶- ش که شین خوانده می شود.</p><p style="text-align: center;">۱۷- ص که صاد خوانده می شود.</p><p style="text-align: center;">۱۸-٫ ض که ضاد خوانده می شود.</p><p style="text-align: center;">۱۹- ط که طا خوانده می شود.</p><p style="text-align: center;">۲۰- ظ که ظا خوانده می شود.</p><p style="text-align: center;">۲۱- ع که عین خوانده می شود.</p><p style="text-align: center;">۲۲- غ که غین خوانده می شود.</p><p style="text-align: center;">۲۳- ف</p><p style="text-align: center;">۲۴- ق که قاف خوانده می شود.</p><p style="text-align: center;">۲۵- ک که کاف خوانده می شود.</p><p style="text-align: center;">۲۶- گ که گاف خوانده می شود.</p><p style="text-align: center;">۲۷- ل که لام خوانده می شود.</p><p style="text-align: center;">۲۸- م که میم خوانده می شود.</p><p style="text-align: center;">۲۹- ن که نون خوانده می شود.</p><p style="text-align: center;">۳۰- و که واو خوانده می شود.</p><p style="text-align: center;">۳۱- ه که ها خوانده می شود.</p><p style="text-align: center;">۳۲- ی که یا خوانده می شود.</p><p><span class="highlight">مطالب مرتبط</span></p><h3><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://parsizi.ir/426-shekels-kg/">هر مثقال چند گرم</a></span></strong></h3><h3><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://parsizi.ir/471-inch/">هر اینچ چند سانته</a></span></strong></h3><h3><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://parsizi.ir/980-ad-months/">ماه های میلادی</a></span></strong></h3><p>&nbsp;</p><h3 style="text-align: center;"><strong><a href="https://parsizi.ir/1055-alphabet/"><span class="highlight">حروف الفبای انگلیسی</span></a></strong></h3><p style="text-align: center;">الفبای انگلیسی دارای ۲۶ حرف دارد که ۵ حرف ان صدا دار و بقیه بی صدا هستند.</p><p style="text-align: center;">حرف اول A است که اِی تلفظ می شود</p><p style="text-align: center;">حرف اول B است که بی تلفظ می شود</p><p style="text-align: center;">حرف اول C است که سی تلفظ می شود</p><p style="text-align: center;">حرف اول D است که دی تلفظ می شود</p><p style="text-align: center;">حرف اول E است که ای تلفظ می شود</p> text/html 2019-03-12T20:32:58+01:00 www.mosbatema.ir اسماعیل معینی شعر در مورد تواضع http://www.mosbatema.ir/post/9 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://parsizi.ir/1275-poetry-about-humility/">شعر در مورد تواضع</a></span></strong></h2><p style="text-align: center;"><strong><a href="https://parsizi.ir/1275-poetry-about-humility/"><img class="alignnone wp-image-1277 size-full" src="https://parsizi.ir/wp-content/uploads/2019/03/new-why-do-i-feel-sad-for-no-reason-1.jpg" alt="شعر در مورد تواضع , شعر در مورد تواضع و فروتنی , شعر در مورد تواضع و ادب , شعر کودکانه در مورد تواضع و ادب" width="550" height="293"></a></strong></p><p style="text-align: center;">با مجموعه <strong><a class="auto-link" title="شعر" href="https://parsizi.ir/c/art/poem/" target="_self">شعر</a></strong> در مورد <strong><a class="auto-link" title="تواضع" href="https://parsizi.ir/1275-poetry-about-humility/" target="_self">تواضع</a></strong> و ادب ، اشعاری زیبا در مورد تواضع و فروتنی ، زیباترین شعر در مورد تواضع برای کودکان در سایت <strong><a class="auto-link" title="پارسی زی" href="https://parsizi.ir/" target="_self">پارسی زی</a></strong> همراه باشید</p><h3 style="text-align: center;"><strong><a href="https://parsizi.ir/1275-poetry-about-humility/"><span class="highlight">اشعار تواضع</span></a></strong></h3><p style="text-align: center;">ز خاک آفریـــــــدت خداوند پاک</p><p style="text-align: center;">پس ای بنده افتادگی کن چو خاک</p><p style="text-align: center;">تواضع سر رفعـــــــــت افرازدت</p><p style="text-align: center;">تکـــــــــــــــبر به خاک اندر اندازدت</p><p style="text-align: center;">به عزت هر آنکو فروتر نشست</p><p style="text-align: center;">به خواری نیــــــفتد ز بالا به پســت</p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span></p><p style="text-align: center;">یکی قطره <strong><a class="auto-link" title="باران" href="https://parsizi.ir/199-rain-poem/" target="_self">باران</a></strong> ز ابری چکید</p><p style="text-align: center;">خجل شد چو پهنای دریا بدید</p><p style="text-align: center;">که جایی که دریاست من کیستم</p><p style="text-align: center;">گر او هست، حقا که من نیستم</p><p style="text-align: center;">چو خود را به چشم حقارت بدید</p><p style="text-align: center;">صدف در کنارش به جان پرورید</p><p style="text-align: center;">سپهرش به جایی رسانید کار</p><p style="text-align: center;">که شد نامور ((لوءلوء شاهوار))</p><p style="text-align: center;">بلندی از آن یافت، کو پست شد</p><p style="text-align: center;">در نیستی کوفت، تا هست شد</p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span></p><p style="text-align: center;">من از ابر خوشم نمی آید،</p><p style="text-align: center;">از باران خوشم می آید.</p><p style="text-align: center;">از جستن شتابان فوّاره خوشم نمی آید،</p><p style="text-align: center;">از آن هنگام که قامتش را برای بازگشتن</p><p style="text-align: center;">خم می کند،خوشم می آید.</p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span></p><p style="text-align: center;">انسان همچون رودخانه است؛</p><p style="text-align: center;">هرچه عمیق تر باشد آرام تر و متواضع تر است</p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span></p><p style="text-align: center;">آن شنیدی که خضر تخته کشتی بشکست</p><p style="text-align: center;">تا که کشتی ز کف ظالم جبار برست</p><p style="text-align: center;">خضر وقت تو <strong><a class="auto-link" title="عشق" href="https://parsizi.ir/187-love-poem/" target="_self">عشق</a></strong> است که صوفی ز شکست</p><p style="text-align: center;">صافیست و مثل درد به پستی بنشست</p><p style="text-align: center;">لذت فقر چو باده‌ست که پستی جوید</p><p style="text-align: center;">که همه عاشق سجده‌ست و تواضع سرمست</p><p style="text-align: center;">تا بدانی که تکبر همه از بی‌مزگیست</p><p style="text-align: center;">پس سزای متکبر سر بی‌ذوق بس است</p><p style="text-align: center;">گریه شمع همه شب نه که از درد سرست</p><p style="text-align: center;">چون ز سر رست همه نور شد از گریه برست</p><p style="text-align: center;">کف هستی ز سر خم مدمغ برود</p><p style="text-align: center;">چون بگیرد قدح باده جان بر کف دست</p><p style="text-align: center;">ماهیا هر چه تو را کام دل از بحر بجو</p><p style="text-align: center;">طمع خام مکن تا نخلد کام ز شست</p><p style="text-align: center;">بحر می‌غرد و می‌گوید کای امت آب</p><p style="text-align: center;">راست گویید بر این مایده کس را گله هست</p><p style="text-align: center;">دم به دم بحر دل و امت او در خوش و نوش</p><p style="text-align: center;">در خطابات و مجابات بلی‌اند و الست</p><p style="text-align: center;">نی در آن بزم کس از درد دلی سر بگرفت</p><p style="text-align: center;">نی در آن باغ و چمن پای کس از خار بخست</p><p style="text-align: center;">هله خامش به خموشیت اسیران برهند</p><p style="text-align: center;">ز خموشانه تو ناطق و خاموش بجست</p><p style="text-align: center;">لب فروبند چو دیدی که لب بسته یار</p><p style="text-align: center;">دست شمشیرزنان را به چه تدبیر ببست</p><p style="text-align: center;">شعر از مولانا</p><div class="related-posts2"><div class="post-thumbnail"><img src="https://parsizi.ir/wp-content/uploads/2019/03/poetry-about-forgiveness-180x96.jpg" alt="شعر در مورد بخشش ، و گذشت خدا و دیگران و دوست" title="شعر در مورد بخشش ، و گذشت خدا و دیگران و دوست" width="180" height="96"></div><h3><a href="https://parsizi.ir/997-poetry-about-forgiveness/" title="شعر در مورد بخشش ، و گذشت خدا و دیگران و دوست">شعر در مورد بخشش ، و گذشت خدا و دیگران و دوست</a></h3><div class="post-des">خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت به قصد جان من زار ناتوان انداخت ...</div><span class="rmrelated"><a rel="nofollow" href="https://parsizi.ir/997-poetry-about-forgiveness/" title="شعر در مورد بخشش ، و گذشت خدا و دیگران و دوست">ادامه مطلب</a></span></div><h3 style="text-align: center;"><strong><a href="https://parsizi.ir/1275-poetry-about-humility/"><span class="highlight">شعر در مورد تواضع و فروتنی</span></a></strong></h3><p style="text-align: center;">وقتی به <strong><a href="https://parsizi.ir/2284-apple-properties/">سیب</a></strong> دانش گاز می زنی ،</p><p style="text-align: center;">یادت باشد که حتما هسته ی تواضع را نیز همراهش بخوری !</p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span></p><p style="text-align: center;"><strong><a class="auto-link" title="پدر" href="https://parsizi.ir/136-father-poem/" target="_self">پدر</a></strong> و <strong><a class="auto-link" title="مادر" href="https://parsizi.ir/270-mother-poem/" target="_self">مادر</a></strong>،</p><p style="text-align: center;">زندگیشان را با تواضع به فرزند می بخشند</p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span></p><p style="text-align: center;">دریاها نماد تواضع هستند؛</p><p style="text-align: center;">در نهاد خود کوههایی فراتر از خشکی دارند،</p><p style="text-align: center;">اما هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند</p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span></p><p style="text-align: center;">گر نخسبی ز تواضع شبکی جان چه شود</p><p style="text-align: center;">ور نکوبی به درشتی در هجران چه شود</p><p style="text-align: center;">ور به یاری و کریمی شبکی روز آری</p><p style="text-align: center;">از برای دل پرآتش یاران چه شود</p><p style="text-align: center;">ور دو دیده به تماشای تو روشن گردد</p><p style="text-align: center;">کوری دیده ناشسته شیطان چه شود</p><p style="text-align: center;">ور بگیرد ز بهاران و ز نوروز رخت</p><p style="text-align: center;">همه عالم گل و اشکوفه و ریحان چه شود</p><p style="text-align: center;">آب حیوان که نهفته‌ست و در آن تاریکیست</p><p style="text-align: center;">پر شود شهر و کهستان و بیابان چه شود</p><p style="text-align: center;">ور بپوشند و بیابند یکی خلعت نو</p><p style="text-align: center;">این غلامان و ضعیفان ز تو سلطان چه شود</p><p style="text-align: center;">ور سواره تو برانی سوی میدان آیی</p><p style="text-align: center;">تا شود گوشه هر سینه چو میدان چه شود</p><p style="text-align: center;">دل ما هست پریشان تن تیره شده جمع</p><p style="text-align: center;">صاف اگر جمع شود تیره پریشان چه شود</p><p style="text-align: center;">به ترازو کم از آنیم که مه با ما نیست</p><p style="text-align: center;">بهر ما گر برود ماه به میزان چه شود</p><p style="text-align: center;">چون عزیر و خر او را به دمی جان بخشید</p><p style="text-align: center;">گر خر نفس شود لایق جولان چه شود</p><p style="text-align: center;">بر سر کوی غمت جان مرا صومعه ایست</p><p style="text-align: center;">گر نباشد قدمش بر که لبنان چه شود</p><p style="text-align: center;">هین خمش باش و بیندیش از آن جان غیور</p><p style="text-align: center;">جمع شو گر نبود حرف پریشان چه شود</p><p style="text-align: center;">شعر از مولانا</p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span></p><p style="text-align: center;">کله گوشه بر آسمان برین</p><p style="text-align: center;">هنوز از تواضع سرش بر زمین</p><p style="text-align: center;">گدا گر تواضع کند خوی اوست</p><p style="text-align: center;">ز گردن فرازان تواضع نکوست</p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span><span style="color: #ff00ff;">♠</span><span style="color: #ff0000;">♠</span><span style="color: #0000ff;">♠</span><span style="color: #008000;">♠</span><span style="color: #800080;">♠</span></p><p style="text-align: center;">سگ پی لقمه چو دم جنباند</p><p style="text-align: center;">عاقل آن را نه تواضع خواند</p><p style="text-align: center;">بهتر از سبلت آن کس دم سگ</p><p style="text-align: center;">که بر او بهر طمع جنبد</p><p style="text-align: center;">رگ هر تواضع که پی منفعت است</p><p style="text-align: center;">از خسان آن نه تواضع صفت است</p><p style="text-align: center;">طمع از خلق گدایی باشد</p><p style="text-align: center;">گر همه حاتم طایی باشد</p><h3 style="text-align: center;"><strong><a href="https://parsizi.ir/1275-poetry-about-humility/"><span class="highlight">شعر در مورد تواضع و ادب</span></a></strong></h3><p style="text-align: center;">فروتن بود هوشمند گزین</p><p style="text-align: center;">نهد شاخ پر میوه سر بر زمین</p><p style="text-align: center;">بنازند فردا تواضع کنان</p><p style="text-align: center;">نگون از خجالت سر گرد نان</p><p style="text-align: center;">اگر می بترسی ز روز شمار</p><p style="text-align: center;">ازان کز تو ترسد خطا در گذار</p><p style="text-align: center;">مکن خیره بر زیر دستان ستم</p><p style="text-align: center;">که دستی است بالای دست تو هم</p><br> text/html 2018-09-08T13:16:17+01:00 www.mosbatema.ir اسماعیل معینی فواید و خواص دارویی میوه خربزه درختی یا پاپایا چیست http://www.mosbatema.ir/post/8 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-دارویی-میوه-خربزه-درختی/">خربزه درختی</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/melon" title="خربزه" target="_blank" class="csslink">خربزه</a> درختی ,خربزه درختی پاپایا,خربزه درختی در ایران,خربزه درختی در سیستان,خربزه درختی چیست,خربزه درختی چابهار,خربزه درختی <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/photos" title="عکس" target="_blank" class="csslink">عکس</a>,خربزه درختی قیمت,خربزه درختی یا پاپایا,خربزه درختی سیستان و بلوچستان,پاپایا خربزه درختی در ایران,بذر خربزه درختی پاپایا,خرید بذر خربزه درختی پاپایا</span></p> <p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.jesarat.com/خواص-دارویی-میوه-خربزه-درختی/"><span style="color: #0000ff;"><img class="aligncenter wp-image-153711 size-full" title="خربزه درختی" src="http://img.bisms.ir/2018/06/خواص-دارویی-میوه-خربزه-درختی.jpg" alt="خربزه درختی" width="400" height="400"></span></a></strong></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">توضیحاتی در مورد خربزه درختی</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خربزه درختی (Carica) سرده‌ای از خربزه‌درختیان به ارتفاع حداکثر ده متر، بدون انشعاب، با ۴۵ گونه که اغلب در مناطق گرمسیری آمریکا پراکنده هستند؛ برگ‌های گیاهان این سرده نرم و لَپ‌دار به طول ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر با دمبرگ بلند است که در بالای تنه به‌ صورت خوشه‌ای قرار گرفته‌اند؛ گل‌های آنها تک‌جنسی با ده پرچم در دو <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/model-halghe-2016" title="حلقه" target="_blank" class="csslink">حلقه</a> و مادگی آنها دارای یک کلاله بدون پایه پنج‌لَپی است. مدت زمان از کاشتن بذر تا میوه دادن حدود یک سال است و عمر ان حدود 10 سال می باشد ولی عمر اقتصادی ان حدود 3 سال می باشد . </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-دارویی-میوه-خربزه-درختی/">خربزه درختی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پاپایا بومی مناطق استوایی آمریکای جنوبی است، اما امروزه پاپایا در همه جا هم مناطق استوایی و هم نواحی زیر استوایی رشد می کند. این گیاه اغلب به صورت وحشی رشد می کند و در هر باغی در مناطق استوایی حداقل چند درخت پاپایا وجود دارد. پاپایا برای رشد به آب و هوای گرم، مقدار زیادی نور خورشید، مقدار زیادی آب، و به خاک حاصلخیز با زهکشی خوب نیاز دارد. خاک های لومی شنی برای کاشت پاپایا مناسب هستند. PH مناسب برای رشد پاپایا 6/5 تا 7 می باشد. اگر شما بتوانید این شرایط را فراهم کنید می توانید در هر زمان از سال دانه پاپایا را در زمین بکارید، شش تا ده ماه بعد باردهی آغاز خواهد شد. چند مانع برای رشد پاپایا وجود دارد که باید مراقب آن ها باشید. اما اگر از مشکلات احتمالی آگاه باشید دلیلی ندارد که از اولین تلاش خود برای پرورش پاپایا نا امید باشید. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-دارویی-میوه-خربزه-درختی/">خواص خربزه درختی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یکی از فواید خوردن پاپایا پیش گیری از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cancer" title="سرطان" target="_blank" class="csslink">سرطان</a> است. پاپایا یک منبع غنی از آنتی اکسیدان است که بدن برای جنگ با سلول های عامل سرطان به آن احتیاج دارد. ویتامین E، C و بتاکاروتن آنتی اکسیدان هایی هستند که از همه ی انواع سرطان ها پیشگیری می کنند. بنابراین اضافه کردن یک واحد پاپایا به رژیم روزانه می تواند خطر بروز سرطان را در شما کاهش دهد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-دارویی-میوه-خربزه-درختی/">خواص دارویی خربزه درختی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پاپایا منبع فوق العاده ای برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/enzyme" title="آنزیم" target="_blank" class="csslink">آنزیم</a> های پروتئولیتیک است که در هضم غذا بسیار مهم هستند. مهم ترین این آنزیم ها که در پاپایا یافت می شود پاپایین است که با شکستن پروتئین ها به هضم بهتر غذاها کمک می کند. پاپایین یراب افراد مبتلا به فیبروزسیستیک و کسانی که دچار التهاب لوزالمعده هستند، تجویز می شود تا آن چه بدن آن ها به طور طبیعی نمی تواند تولید کند، برای شان بسازد. خوردن خربزه درختی در اینجا هم یک نکته مثبت است چون دریافت دهانی پاپایین بی نظمی های گوارشی کمتری (مثل نفح و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/about-dyspepsia" title="سوء هاضمه" target="_blank" class="csslink">سوء هاضمه</a> مزمن) ایجاد می کند. برای این مورد پاپایین عصاره گیری شده، خشک می شود و به صورت قرص در می آید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-دارویی-میوه-خربزه-درختی/">خواص میوه خربزه درختی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خربزه درختی دارای آنزیمی موسوم به آرژینین است که موجب افزایش خون رسانی بهتر در مردان می شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-دارویی-میوه-خربزه-درختی/">پرورش خربزه درختی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پاپایا یا خربزه درختیبه راحتی رشد می کند (در صورتی که شما چگونگی پرورش آن را بدانید) ، رشد سریعی دارد و به سرعت میوه می دهد و در تمام طول سال میوه دارد. میوه پاپایا را می توان هم به صورت سبز و هم به صورت رسیده مصرف کرد. کاشت پاپایا از بذر ساده ترین و موفق ترین راه است و البته ارزان ترین راه نیز می باشد. شما می توانید بذر پاپایا را از فروشگاه های محصولات باغبانی تهیه کنید. با این حال، پاپایا می تواند یک گیاه حساس باشد… پاپایا رشد آسانی دارد اما برای زنده نگه داشتن گیاه و میوه باید به آن توجه داشت.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-دارویی-میوه-خربزه-درختی/">فواید خربزه درختی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بسیاری از پزشکان طب جایگزین معتقد هستند که یکی از فواید پاپایا پیش گیری از پیری زودرس است. چون باعث می شود بدن به طور مناسب غذا را هضم کند و وقتی غذا به درستی هضم شود بدن مواد مغذی لازم را دریافت می کند و برای زمان طولانی شاداب می ماند.</span></p><p style="text-align: center;">بیشتر بخوایند :</p><p style="text-align: center;"><a data-mce-href="http://3nama.ir/" href="http://3nama.ir/"><strong>سه نما</strong></a><br></p><p><br></p> text/html 2018-09-04T03:45:49+01:00 www.mosbatema.ir اسماعیل معینی توضیحات درباره تنبلی چشم http://www.mosbatema.ir/post/7 <div align="center"><a href="http://mosbatema.ir/post/7" target="" title=""><b> توضیحات درباره تنبلی چشم</b></a><br><br>هنگامی که یکی از چشم ها چشم انداز خوبی دارد، اما چشم دیگر چشم است که به ندرت درک می شود، آن را amblyopic نامیده می شود. معمولا فقط یک چشم در رنج در چشم دخالت می کند، اما هر دو چشم ممکن است در چشم نیز دچار تنبلی باشند که گفته می شود دو طرف در آمبلیوپی دوطرفه هستند. این اختلال بسیار رایج است و در حدود یک نفر در 100 نفر 2 تا 3 نفر مبتلا به بیماری امبولانس هستند. بهترین زمان برای درمان لکنت در چشم در اوایل دوران کودکی و در اوایل دوران کودکی.<br>آملیوپیا<br><br>Strabismus (Luchi): تندرستی در چشم اغلب در استرابیسم رخ می دهد. در استریبموس و یا تحریف بینایی، کودک از یک چشم استفاده می کند که بینایی بهتر از دید دوگانه دارد و به همین دلیل در نتیجه یک چشم منفذ تکامل نمی یابد و تنبل می شود.<br>درمان تنبلی چشم<br><br>اگر در زمان مناسب تشخیص داده شود، خوش خیم شدن در چشم به راحتی قابل درمان است. درمان لکنت در چشم معمولا با بستن چشم سالم و مجبور کردن مغز به دیدن چشم تنبل است. این درمان ممکن است هفته ها یا حتی ماه ها طول بکشد، هرچند چشم سالم باید به صورت دوره ای چرخانده شود. در مواردی که تنبلی ناشی از اشتباهات انکساری است، مدیریت عینک ها یا لنزها توسط یک متخصص اپتومتری، منجر به نقص تصویری و ریزش مو می شود. موارد لکنت به علت انحراف چشم می تواند با جراحی و اصلاح انحراف درمان شود. توسعه سیستم بینایی تا سن 8 تا 10 سالگی است و تنش در چشم پس از این سن بسیار بعید است؛ بنابراین، اگر چشم تنبل در سن کمتر از سن 10 سالگی درمان نشود، در اکثر موارد درمان نمی شود و ممکن است منجر به از دست دادن بینایی چشم در یک چشم شود. برای جلوگیری از تنش در چشم، کودک باید بعد از تولد در بیمارستان مادران توسط متخصص اطفال در سن 3-4 ماهگی و 2-3 ساله مورد بررسی قرار گیرد. محققان می گویند، تماشای انیمیشن های 3D با استفاده از عینک های سه بعدی می تواند برای کودکان برای درمان رنج در چشم باشد.<br>علائم تنبلی چشم<br><br>تنش در چشم معمولا در سن زیر 6 سال رخ می دهد و اغلب توسط والدین کشف می شود. در زمانی که کودک قادر به بیان مشکلات خود است، ممکن است از بینایی ضعیف، <a href="http://13bdar.ir/" target="" title=""><b>خستگی چشم</b></a> یا سردرد شکایت کند. اما در اغلب موارد، کودک شکایت نمی کند. علائم بیماری های چشم در معرض چشم مانند چشم و آب مروارید می تواند تشخیص داده شود. با این حال، هنگامی که تنش در چشم به علت خطاهای انکساری است، تشخیص دشوار است زیرا بچه ها به راحتی چشم دیگر را می بینند و چشم انداز چشم در چشم بیمار را جبران می کنند. .<br>خستگی چشم<br><br>قبل از درمان لکنت در چشم، درمان مشکلات چشم ضروری است؛ نمونه هایی شامل درمان خطاهای انکساری توسط عینک و درمان جراحی آب مروارید است.<br>درمان مژه در بزرگسالان<br><br>در حال حاضر، تنبلی کلاسیک یک رویکرد کلاسیک است که در آن چشم با دیدگاه بهتر بسته می شود و مورد نیاز است که فرد دید خود را با چشم تنبل انجام دهد. وی افزود که این روش در سنین اولیه موثر است و موجب تنبلی چشم در چشم می شود. اما دو مسئله مهم وجود دارد. اول، همکاری بین دو چشم کاهش می یابد، و هنگامی که کسی انتخابی ندارد اما به دنبال تنبل است، او نمی تواند بین دو چشم هماهنگ باشد. مشکل بعدی این است که این روش در سنین بالاتر تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت و هنگامی که یک چشم دو طرفه کمری وجود دارد، مشکل ایجاد می شود.</div> text/html 2018-09-01T15:48:01+01:00 www.mosbatema.ir اسماعیل معینی انواع فنجانی http://www.mosbatema.ir/post/6 <div align="center"><a href="http://mosbatema.ir/post/6" target="" title="انواع فنجانی"><b><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Types of cupping ">انواع فنجانی</span></span></b></a><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Types of cupping "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Types of cupping "></span><span title="There are two methods of cupping, dry and wet cupping.">دو روش فتوکپی، کاپو کردن خشک و مرطوب وجود دارد. </span><span title="In both models, the doctor uses a flammable substance, such as: alcohol, herbs, or paper, and puts it in the cup and burns it until the fire goes out, putting the cup on your skin.">در هر دو مدل، پزشک از یک ماده قابل اشتعال مانند الکل، گیاهان یا کاغذ استفاده می کند و آن را به جام تبدیل می کند و آن را می سوزاند تا آتش خاموش شود و فنجان را بر روی پوست شما قرار می دهد. </span><span title="As the air inside the cups cools up, it creates a vacuum.">همانطور که هوای داخل فنجان سرد می شود، خلاء ایجاد می کند. </span><span title="Flushing makes your skin bulky and your blood vessels spread;">فلاشینگ پوست شما را بزرگ می کند و عروق خونی شما گسترش می یابد. </span><span title="the cup usually stays in place for up to 3 minutes.">فنجان معمولا تا 3 دقیقه در محل قرار می گیرد. </span><span title="You can use a plastic pump instead of fire to suction.">شما می توانید از پمپ پلاستیکی به جای آتش برای مکش استفاده کنید. </span><span title="Sometimes therapists use silicone cups, which can easily move on the skin and can be used for massage. ">بعضی اوقات پزشکان از فنجانهای سیلیکون استفاده می کنند که به آسانی می توانند روی پوست حرکت کنند و برای ماساژ استفاده شوند.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Sometimes therapists use silicone cups, which can easily move on the skin and can be used for massage. "></span><span title="Painful cupping ">پختگی دردناک</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Painful cupping "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Painful cupping "></span><span title="With a glass for 3 minutes on the skin, a mild suction takes place.">با یک لیوان به مدت 3 دقیقه روی پوست، یک مکش خفیف اتفاق می افتد. </span><span title="The therapist then removes the cups and uses a small scalp to make small and small incisions on the skin.">درمانگر سپس فنجان ها را از بین می برد و از پوست سر کوچک استفاده می کند تا برش های کوچک و کوچک بر روی پوست ایجاد شود. </span><span title="Then, the doctor will do the suction for the second time.">سپس دکتر دومین بار مکش را انجام می دهد. </span><span title="Giving up a small amount of blood.">دادن مقدار کمی خون. </span><span title="At the first meeting, you may use 3-5 cups for you, and maybe just try one to see how it goes;">در جلسه اول، شما ممکن است از 3-5 فنجان برای شما استفاده کنید، و شاید فقط سعی کنید آن را ببینید که چگونه می رود؛ </span><span title="the British Blender Association reminds you that this is false, which will get more than 5-7 cups.">انجمن بریتانیایی Blender به شما یادآوری می کند که این دروغ است، که بیش از 5-7 فنجان دریافت می کند. </span><span title="After cupping, antibiotic ointment and bandage are used to prevent infection, and your skin returns to normal within 10 days.">پس از کپک زدن، پماد آنتی بیوتیک و باند برای جلوگیری از عفونت استفاده می شود و پوست شما طی 10 روز به حالت طبیعی باز می گردد. </span><span title="Moisturizing cupping supporters believe that this method eliminates harmful substances and pesticides and has a soothing effect.">حامیان مرطوب کننده فومپنیک معتقدند که این روش مواد مضر و سموم دفع می کند و دارای اثر آرام بخش است. </span><span title="But this has not been proven.">اما این ثابت نشده است. </span><span title="Some people also use &quot;needle-sucking&quot;, in which the first therapist inserts the needle into the body, and then places the cup on them. ">بعضی افراد نیز از "مکش سوزن" استفاده می کنند که در آن اولین درمانگر سوزن را داخل بدن قرار می دهد و سپس فنجان را روی آن قرار می دهد.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Some people also use &quot;needle-sucking&quot;, in which the first therapist inserts the needle into the body, and then places the cup on them. "></span><span title="Best time for cupping "><br></span></span></div><div align="center"><br><a href="http://mosbatema.ir/post/6" target="" title="انواع فنجانی"><img class="irc_mi" src="https://www.alodoctor.com/Uploads/Picture/95737ccd-298e-49ad-b4ed-802de407b7db.jpg" alt="Image result for ‫درد حجامت‬‎" style="margin-top: 52px;" width="250" height="250"></a></div><div align="center"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Best time for cupping ">بهترین زمان برای پختن</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Best time for cupping "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Best time for cupping "></span><span title="In the spring season, blood and blood poisoning increases in blood, so that in this season many diseases become more intense due to the bloat that occurs in the spring and the waste of blood that should be discarded.">در فصل بهار، مسمومیت خون و خون در خون افزایش می یابد، به طوری که در این فصل بسیاری از بیماری ها به علت نفخ که در بهار و پس زدن خون است که باید از بین بروند، شدیدتر می شوند. </span><span title="It is also the best season for springtime cupping, but which spring days?">این نیز بهترین فصل برای فست فود بهار است، اما چه روزهای بهار؟ </span><span title="The best time for cupping is from early May to late June, when preventive cupping is done, in general, the best time is the second half of the lunar cupcake. ">بهترین زمان برای فیکس کردن، از اوایل ماه مه تا اواخر ژوئن است، زمانی که فتوکپی پیشگیرانه انجام می شود، به طور کلی بهترین زمان نیمه دوم کیک کوچک قمر است.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="The best time for cupping is from early May to late June, when preventive cupping is done, in general, the best time is the second half of the lunar cupcake. "></span><span title="Ban on cupping ">ممنوعیت کپی کردن</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ban on cupping "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Ban on cupping "></span><span title="Babies born to four months old women during menstruation and menstrual periods People who have problems with blood platelet deficiency.">نوزادان متولد شده از زنان چهار ماهه در دوران قاعدگی و قاعدگی افراد مبتلا به کمبود پلاکت خون. </span><span title="People who have severe pelvic pain with traditional methods of medicine.">افراد مبتلا به درد شدید لگن با روش های سنتی پزشکی. </span><span title="Pregnant women.">زنان حامله. </span><span title="The fourth month of pregnancy is high in patients with high blood pressure.">ماه چهارم بارداری در بیماران مبتلا به فشار خون بالا است. </span><span title="Of course, It is recommended that you first reduce the amount of hot and dry stools used for the blood pressure and then apply it to the cup. ">البته، توصیه شده است که ابتدا میزان مدفوع گرم و خشک مورد استفاده برای فشار خون را کاهش دهید و سپس آن را به فنجان اضافه کنید.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Of course, It is recommended that you first reduce the amount of hot and dry stools used for the blood pressure and then apply it to the cup. "></span><span title="Tips on cupping ">نکاتی در مورد فست فود</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Tips on cupping "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Tips on cupping "></span><span title="Do not wear an agate ring when making cupcakes.">هنگام کیک کیک نکنید. </span><span title="The cupping is harmful in the state of hunger and shedding.">فنجانی در حالت گرسنگی و ریختن مضر است. </span><span title="You should not have glasses on the eye during cupping.">شما نباید عینک ها را در هنگام چشم بپوشانید. </span><span title="Approximately one hour before the puddle of pomegranate juice or pomegranate juice or try to reduce the concentration of your blood.">تقریبا یک ساعت قبل از گودال آب انار یا انار، یا سعی کنید غلظت خون خود را کاهش دهید. </span><span title="You can also drink honey, mustache or plenty of fluids.">شما همچنین می توانید عسل، سبیل یا مقدار زیادی مایعات بنوشید. </span><span title="Smoking is forbidden twelve hours prior to cupping">سیگار کشیدن ممنوع است، دوازده ساعت قبل از فست فود</span></span></div> text/html 2018-05-23T05:06:01+01:00 www.mosbatema.ir اسماعیل معینی علت و درمان قرمزی و التهاب کنار ناخن پا و دست http://www.mosbatema.ir/post/5 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">علت و درمان قرمزی و <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/paronychia/">التهاب کنار ناخن</a> پا و دست</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>علت و درمان قرمزی و <a class="csslink" style="color: #800000; text-decoration: none;" title="التهاب کنار ناخن" href="http://www.jesarat.com/paronychia/" target="_blank" rel="noopener">التهاب کنار ناخن</a> پا و دست در <a class="csslink" style="color: #800000; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;">التهاب کنار ناخن ،التهاب کنار ناخن پا،قرمزی و التهاب کنار ناخن،درمان التهاب کنار ناخن،درمان التهاب اطراف ناخن</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/paronychia/"><img class="aligncenter wp-image-151477 size-full" title="التهاب کنار ناخن" src="http://img.bisms.ir/2018/05/التهاب-کنار-ناخن.jpg" alt="التهاب کنار ناخن ، التهاب کنار ناخن پا ، قرمزی و التهاب کنار ناخن ، درمان التهاب کنار ناخن ، درمان التهاب اطراف ناخن" width="444" height="215"></a></p> <p style="text-align: center;">به گزارش <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> پارونی‌شیا (Paronychia) یک بیماری درگیر کننده ناخن است که گاهی با چرک‌کردگی گوشه ناخن <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="اشتباه" href="http://www.jesarat.com/illusions" target="_blank" rel="noopener">اشتباه</a> گرفته می‌شود. این بیماری در گوشه ناخن‌های دست یا پا و در جایی که ناخن به پوست می‌چسبد رخ می‌دهد و علت ایجاد آن آلودگی های قارچی یا باکتریایی است.پارونیشیا یا عقربک، عفونت پوست کنار ناخن Nail fold بوده و شایعترین عفونت دست است. این عفونت میتواند به علت باکتری، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="قارچ" href="http://www.jesarat.com/fungus" target="_blank" rel="noopener">قارچ</a> یا ویروس ها ایجاد شود. اینکه چرا این عفونت در بعضی افراد بوجود میاید کاملا مشخص نیست.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/paronychia/">انواع التهاب کنار ناخن</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">التهاب کنار ناخن به دو فرم اصلی طبقه بندی می شود: فرم حاد که به صورت ناگهانی ایجاد می شود. فرم مزمن که به صورت تدریجی اتفاق می افتد. پارونیشیا به گونه دیگری نیز دسته بندی می شود: فرم کاندیدایی (کاندیدا یکی از انواع شایع قارچ های ایجاد کننده بیماری در انسان است) نوع چرک زا که در اثر عوامل باکتریایی ایجاد می شود. پارونیشیای باکتریایی معمولا با درد همراه است، در حالی که پارونیشیای قارچی بدون درد است.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/paronychia/">علل التهاب کنار ناخن</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">علل زمینه ساز پارونیشیای باکتریایی یک آسیب قبلی ناخن، نظیر کندن زواید پوستی کنار ناخن موسوم به گوشه ناخن یا ریشه ناخن است. باکتری عامل ایجاد این عفونت معمولاً استافیلوکوک است. پارونیشیای قارچی در اثر عفونت با یک قارچ یا مخمر ایجاد می‌شود. به طور کلی، محلی که پوست به ناخن می رسد و اتصال ظریفی بین آن ها ایجاد می شود، کوتیکول نامیده می شود. در صورتی که این ناحیه به هر دلیلی دچار آسیب شود، منجر به ورود عوامل بیماری زا به محل و رشد و تکثیر آن ها می شود. چون باکتری ها شایع ترین عوامل ورودی به این ناحیه هستند، در اغلب موارد، تجمع چرک در این بیماری دیده می شود.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/paronychia/">عوامل افزایش التهاب کنار ناخن</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">آسیب اطراف ناخن انگشتان دست یا پا که در اثر تماس مداوم با رطوبت (نظیر مشاغل ظرفشویی، لباسشویی، اتومبیل شویی و خدمتکاری منازل) رخ می دهد. هم چنین بیماری <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="دیابت" href="http://www.jesarat.com/diabetes-1" target="_blank" rel="noopener">دیابت</a> از عوامل خطرساز پارونیشیا می باشد. شستن مکرر دست ها یا پاها می تواند منجر به کاهش یا از بین رفتن چربی های محافظ پوست شود و راه ورود عوامل بیماری زا را هموار سازد. گاهی برخی از داروها می توانند سبب پارونیشیا شوند، پس باید به مصرف داروها نیز توجه کرد. در کسانی که دستشان مدت زیادی در آب است مثل کسانی که مرتب ظرف یا رخت میشویند در کسانی که به گوشه ناخن خود صدمه زده اند مانند جویدن ناخن یا صدمه با گوشه ناخن در حین آرایش آن و یا کندن گوشه ناخن استفاده از دستکش یا ناخن مصنوعی به مدت طولانی و بوجود آمدن محیط نمناک که مساعد رشد میکروب است در افراد مبتلا به دیابت احتمال بروز این عفونت بیشتر است</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/paronychia/">علائم التهاب کنار ناخن</a></strong></span></h3> <p>مهمترین علامت این بیماری متورم و قرمز شدن و دردناک شدن بافت اطراف ناخن است. ممکن است تورم و قرمزی در کنار، گوشه یا پشت ناخن باشد. در موارد شدیدتر ممکن است دور تا دور ناخن قرمز و متورم شود ویا حتی ممکن است تورم و التهاب به زیر ناخن هم انتشار پیدا کند. وقتی علت ایجاد عفونت باکتری باشد ممکن است تجمع چرک هم در ناحیه ایجاد شود و این چرک میتواند در گوشه، کنار، پشت و یا حتی زیر ناخن باشد. حرکات بند انتهایی انگشت بدون درد است. در پارونیشیای باکتریایی شروع علائم سریع و در نوع قارچی آهسته و بتدریج است. ممکن است ناخن تغییر شکل داده، رنگ آن عوض شود و یا حتی از بستر خود کنده شود.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/paronychia/">راه پیشگیری از التهاب کنار ناخن</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">در این زمینه سه راه پیشنهاد می شود که عبارتند از- جلوگیری از تماس زیاد دست‌ها و پاها با رطوبت – خودداری از کندن گوشه ناخن – جلوگیری از آسیب دیدن نوک انگشت</p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/paronychia/">درمان التهاب کنار ناخن</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;">شستن ناخن با صابون، روزانه سه الی چهار بار برای کم کردن درد توصیه می‌شود. اکثر پارونی‌شیاهای حاد باید با آنتی بیوتیک‌هایی مانند سفالکسین یا دی‌کلوگزاسیلین، تحت نظر پزشک درمان شوند. در صورت وجود ورم چرکی ممکن است نیاز به خالی کردن چرک باشد و به ندرت پزشک ممکن است مجبور به برداشتن تکه‌ای از ناخن شود. پارونیشیای باکتریایی با دو هفته درمان معالجه می‌شود. پارونیشیاهای مزمن با استفاده از کرم‌های ضدقارچ مانند کتوکونازول درمان می‌شود. همچنین از داروهای ملایم استروئیدی مانند کورتیزول برای کاهش التهاب و قرمزی پوست استفاده می‌شود. داروهای استروئیدی هرگز نباید به تنهایی برای درمان عارضه پارونیشیا مزمن استفاده شوند. پارونیشیای قارچی، مزمن بوده و بهبود آن ممکن است به شش ماه درمان نیاز داشته باشد. عود بیماری در هر دو نوع پارونیشیا شایع است و در هر دو حالت مراجعه به پزشک برای بررسی و درمان مناسب ضروری می باشد.برای درمان عفونت ناشی از پارونیشیا از آنتی بیوتیک استفاده میشود. در مواردی که تجمع چرک در گوشه ناخن وجود داشته باشد ممکن است نیاز به عمل جراحی کوچکی وجود داشته باشد. در این عمل جراحی پزشک معالج آبسه گوشه ناخن را شکاف داده تا چرک آن تخلیه شود و ممکن است نیاز باشد تا قسمت کوچکی از گوشه ناخن هم برداشته شود. قرار دادن دست در آب گرم روزی سه بار و هر بار 15 دقیقه هم مفید است. بهتر است آب حاوی صابون یا موارد ضد باکتریایی باشد. در موارد پارونیشیای قارچی درمان بصورت استفاده از داروهای ضد قارچ است و بیمار باید سعی کند تا حد امکان دست خود را خشک نگه داری کند. پارونیشیای باکتریایی معمولا به راحتی درمان میشود ولی نوع قارچی آن به درمان مقاومتر بوده و ممکن است نیاز به چند ماه زمان برای درمان داشته باشد. در صورت شدید شدن عفونت ممکن است آبسه گوشه ناخن گسترش یافته و عفونت به تاندون یا استخوان و یا حتی جریان خون گسترش یابد. در عفونت های مقاوم ممکن است ناخن تغییر شکل دائمی پیدا کند.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #008000;">بیشتر بخوانید</span> : <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%b4%d8%b3%d8%aa/">انگشت شست</a></span> ♥ <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/nail-sleep/">تعبیر خواب ناخن</a></span> ♥ <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/inflammation-tongue-glossitis/">التهاب زبان</a></span> ♥ </strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/inflammation-of-the-iris/">التهاب عنبیه</a></span><strong> ♥ <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/thyroid-inflammation/">التهاب تیروئید</a> </span></strong></span></h3> </div> text/html 2018-04-11T00:58:10+01:00 www.mosbatema.ir اسماعیل معینی شعر در مورد تربیت بدنی http://www.mosbatema.ir/post/4 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/">شعر در مورد تربیت بدنی</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد تربیت بدنی ،شعر در مورد هفته تربیت بدنی،شعر در مورد روز تربیت بدنی،شعر در مورد هفته ی تربیت بدنی،شعر درباره هفته تربیت بدنی،شعر درباره ی هفته ی تربیت بدنی،شعر تربیت بدنی،شعر تربیت بدنی و ورزش،شعر روز تربیت بدنی،شعر در مورد تربیت بدنی،شعر برای روز تربیت بدنی،شعر در مورد هفته تربیت بدنی،شعر هفته تربیت بدنی،شعر برای تربیت بدنی،شعر کودکانه تربیت بدنی،شعر ورزش تربیت بدنی،شعر کودکانه روز تربیت بدنی،شعر در مورد روز تربیت بدنی،شعر درباره هفته تربیت بدنی،شعر برای هفته تربیت بدنی،شعر در مورد هفته ی تربیت بدنی،شعر به مناسبت هفته تربیت بدنی،شعر درباره ی هفته ی تربیت بدنی،شعر برای درس تربیت بدنی،شعر درباره تربیت بدنی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/"><img class="aligncenter wp-image-144150 size-full" title="شعر در مورد تربیت بدنی" src="http://img.bisms.ir/2018/03/tarbiat-badani.jpg" alt="شعر در مورد تربیت بدنی" width="400" height="256"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></strong></span> را در مورد تربیت بدنی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید<span id="more-64192"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تن زنده والا به ورزندگی است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که ورزندگی مایه ی زندگی است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به ورزش گرای و سرافراز باش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که فرجام سستی سرافکندگی است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ز ورزش میاسای و کوشنده باش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که بنیاد گیتی به کوشندگی است</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/">شعر در مورد تربیت بدنی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%d8%a7%db%8c/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک و دو و سه و چار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نی نی از <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خواب" href="http://www.jesarat.com/sms/tabir-khab/" target="_blank" rel="noopener">خواب</a> شد بیدار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">صبح شد و وقت کوشش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بده نی نی رو ورزش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">باز کن دستاشو ببند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به روی ماهش بخند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نکن نی نی رو خسته</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بگو یک و دو و سه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نوبت پاهاست حالا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برند پایین و بالا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">وای که چه خوبه ورزش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چه حالی داره نرمش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کاشکی مامان یا بابا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همه روزای خدا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با نی نی ورزش کنند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بازی و نرمش کنند</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/">شعر در مورد هفته تربیت بدنی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چون ژاله است و گل، مَثَل ورزش و بدن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تا رخنه کرد رخوت و سستی، به سینه ات</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بر سینۀ غم خود دست رد بزن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ورزش تو را به اوج نشاط است رهنمون</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بی ورزش آدمی به نسیمی است سرنگون</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ورزش جلا و صیقل روح است و جسم تو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اینگونه هم برون تو زیباست هم درون</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%af/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/">شعر در مورد روز تربیت بدنی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک کــــه می گــم دستـا بـــالا ،۱ ، ۲، ۳، ۴</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دو که می گم دست راست بالا ، ۱ ، ۲، ۳، ۴</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سه که می گم دست چپ بـالا، ۱ ، ۲، ۳، ۴</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چهار که می گـم بپـــــــر بالا ،۱ ، ۲، ۳، ۴</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با شماره پنج به راست، باشماره شش به چپ</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هفت که میگم کمر به راست ،هشت که می گم کمر به چپ</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با شماره نه بشین ، بــــــا شماره ده پا شـــو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دستامونو می بریم بالا با هم دیگه می کنیم دعا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شکر خدای کریم ،‌ خدای خوب و رحـیـــــم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/">شعر در مورد هفته ی تربیت بدنی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با یک , با دو بشین پاشو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با یک , با دو بشین پاشو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با یک , با دو دستها بالا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با یک , با دو دستها بالا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با یک , با دو ستها پائین</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با یک , با دو دستها جلو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با یک , با دو زود باش بدو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با دو مثل پروانه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دست و پا باز و بسته</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک و دو سه و چهار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک وقت نشی تو خسته</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بچه ها خسته شدید ؟ نخیر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک , دو, سه , چهار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با یک , با دو بشین پاشو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با یک , با دو بشین پاشو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با یک , با دو دستهاجلو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با یک , با دو دستها بقل</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با یک , با دو ستها بالا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با یک , با دو دستها پائین</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با یک , با دو زود باش بدو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با دو مثل پروانه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دست و پا باز و بسته</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک و دو سه و چهار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک وقت نشی تو خسته</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حالا پاشنه پنجه , پاشته پنجه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بچه ها خسته شدید ؟ نخیر</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/">شعر درباره هفته تربیت بدنی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ba/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ای بچه های با نظم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همه بیاین توی صف</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پاشوپاشو ورزش کن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تنبلی رو ولش کن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نرمش بکن پویا باش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ازتنبلی جدا باش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حالا بزن تو در جا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با اون پاهای زیبا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حالا بشین وپاشو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">درحرکات کوشاشو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حالا بایست توثابت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک ایست خوب وجالب</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">درجابزن ببینم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="افسردگی" href="http://www.jesarat.com/depression" target="_blank" rel="noopener">افسردگی</a> نبینم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یه گردش به راست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گردش بعدی به چپ</span></p></div> text/html 2018-02-27T06:09:30+01:00 www.mosbatema.ir اسماعیل معینی زنجبیل و سرماخوردگی http://www.mosbatema.ir/post/3 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>خواص فوق العاده زیاد <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/زنجبیل-و-سرماخوردگی/">زنجبیل و سرماخوردگی</a></span> و درمان گلودرد</strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>خواص فوق العاده زیاد <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C/" title="زنجبیل و سرماخوردگی" target="_blank" class="csslink">زنجبیل و سرماخوردگی</a> و درمان <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sore-throat" title="گلودرد" target="_blank" class="csslink">گلودرد</a> در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/zanjebil" title="زنجبیل" target="_blank" class="csslink">زنجبیل</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/common-cold" title="سرماخوردگی" target="_blank" class="csslink">سرماخوردگی</a> ، زنجبیل و درمان سرماخوردگی ، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D8%B3%D9%84/" title="زنجبیل و عسل" target="_blank" class="csslink">زنجبیل و عسل</a> برای سرماخوردگی ، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tea" title="چای" target="_blank" class="csslink">چای</a> زنجبیل و سرماخوردگی ، خواص زنجبیل و سرماخوردگی ، زنجبیل درمان سرماخوردگی ، زنجبیل در درمان سرماخوردگی ، زنجبیل برای درمان سرماخوردگی ، زنجبیل <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/honey" title="عسل" target="_blank" class="csslink">عسل</a> سرماخوردگی ،خواص زنجبیل و سرماخوردگی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>خواص فوق العاده زیاد زنجبیل و سرماخوردگی و درمان گلودرد</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/زنجبیل-و-سرماخوردگی/"><img class="aligncenter" title="زنجبیل و سرماخوردگی , چای زنجبیل و سرماخوردگی , خواص زنجبیل و سرماخوردگی , خواص زنجبیل در سرماخوردگی" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5a940eea54476_jesarat.com-2018-02-26.jpg" alt="زنجبیل و سرماخوردگی , چای زنجبیل و سرماخوردگی , خواص زنجبیل و سرماخوردگی , خواص زنجبیل در سرماخوردگی" width="350" height="233"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a> به خواص زنجبیل و سرماخوردگی می پردازیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/" title="زنجبیل تازه" target="_blank" class="csslink">زنجبیل تازه</a> از جمله گیاهان دارویی است که تاثیر فوق</span><span lang="FA">‌</span><span lang="FA">العاده</span><span lang="FA">‌</span><span lang="FA">ای در پیشگیری از ابتلا به سرماخوردگی به ویژه در فصول سرد دارد.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA"> ا</span></span><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">ین گیاه خاصیت ضد باکتری و ضد ویروسی داشته و یکی از بهترین و موثرترین گیاهان دارویی برای تقویت و بیشتر کردن توان سیستم ایمنی و دفاعی بدن محسوب می</span><span lang="FA">‌</span><span lang="FA">شود.</span></span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/زنجبیل-و-سرماخوردگی/">زنجبیل و سرماخوردگی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نوشیدن چای زنجبیل یک درمان طبیعی و خانگی برای درمان سرماخوردگی است که باعث کاهش <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/itching-night-itching" title="خارش" target="_blank" class="csslink">خارش</a> گلو ، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/rhinorrhea-nose" title="آبریزش بینی" target="_blank" class="csslink">آبریزش بینی</a> می‌شود البته برای</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> این که اثربخشی چای زنجبیل افزایش یابد می‌توانید چوب <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cinnamon" title="دارچین" target="_blank" class="csslink">دارچین</a> ، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/clove" title="میخک" target="_blank" class="csslink">میخک</a> و عسل را نیز به آن اضافه و ترکیب کنید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">وقتی عسل را به زنجبیل اضافه کنید ترکیب معجزه آسایی برای درمان سرما خوردگی تهیه کرده‌اید چون </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">عسل نیز اثر تسکین دهندگی دارد و باعث کاهش خارش گلو می‌شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اگر از مشکلات سینوس هم رنج می‌برد حتما میخک را به این ترکیب اضافه کنید چرا که عسل و</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> میخک در کنار هم تاثیر آرامش‌بخش فوق‌العاده‌ای برای بازکردن راه‌های سینوس و بینی دارند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">عسل در واقع مزایای زنجبیل را بهتر به بدن منتقل می کند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/زنجبیل-و-سرماخوردگی/">خواص زنجبیل و سرماخوردگی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هرجا که اولین علائم سرماخوردگی را حس کردید، بساط این نوش‌دارو را علم کنید. این کار از بروز سرماخوردگی پیشگیری می‌کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> این چای نه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c" title="تنها" target="_blank" class="csslink">تنها</a> آرامتان می کند بلکه سیستم ایمنی بدنتان را نیز تحریک کرده و شما را گرم می کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سه ماده سری برای درست کردن چای سرماخوردگی، زنجبیل، آب‌لیمو و عسل است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حتما می‌دانید که لیمو سرشار از ویتامین C است. به علاوه لیمو پر از فیتوکمیکال‌ها هم هست.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> این ها ترکیبات گیاهی هستند که سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کنند. زنجبیل و عسل هم پر از موادی هستند که سیستم ایمنی را تقویت می‌کنند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کتری را از آب پر کنید و بگذارید بجوشد.تا آب بجوشد، یک تکه ۲-۳ سانتی از ریشه زنجبیل را رنده کنید و یا از پودر زنجبیل استفاده کنید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک قمقمه آماده کنید. می توانید از لیوان مخصوص دم نوش یا قوری استفاده کنید.زنجبیل را در قمقمه بریزید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حدود ۴ قاشق غذاخوری آب لیمو در قمقمه بریزید.سه قاشق غذاخوری عسل هم استفاده کنید، در واقع با عسل چای را مزه‌دار می کنیم و اندازه آن به خودتان بستگی دارد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">وقتی آب جوشید، داخل قمقمه بریزیدش.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در قمقمه را ببندید و اجازه دهید ۲۰ دقیقه در همین حالت بماند.محلول را داخل فنجان بریزید و لذت ببرید!</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>خواص فوق العاده زیاد زنجبیل و سرماخوردگی و درمان گلودرد</strong></span></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/زنجبیل-و-سرماخوردگی/"><img class="aligncenter" title="زنجبیل و سرماخوردگی , چای زنجبیل و سرماخوردگی , خواص زنجبیل و سرماخوردگی , خواص زنجبیل در سرماخوردگی" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5a940eeb77f5e_jesarat.com-2018-02-26.jpg" alt="زنجبیل و سرماخوردگی , چای زنجبیل و سرماخوردگی , خواص زنجبیل و سرماخوردگی , خواص زنجبیل در سرماخوردگی" width="350" height="197"></a></h3> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><span lang="FA">مصرف زنجبیل تازه برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/flu" title="درمان آنفولانزا" target="_blank" class="csslink">درمان آنفولانزا</a> (سرماخوردگی</span><span lang="FA">‌</span><span lang="FA">های شدید) نیز بسیار مفید و مثمر است.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #993300;" lang="FA">چنانچه سرماخوردگی داشته و دچار گلو درد بوده و در مسافرت به سر می‌برید،</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #993300;" lang="FA"> از تونیک زنجبیل استفاده کرده و علائم سرماخوردگی خود را کاهش دهید.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><span lang="FA">در زمینه ارتباط زنجبیل و سرماخوردگی به توصیه متخصصین می</span><span lang="FA">‌</span><span lang="FA">توان در زمان ابتلا به بیماری چند برگ گیاه زنجبیل را جوید یا </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><span lang="FA">عصاره به دست آمده از برگ</span><span lang="FA">‌</span><span lang="FA">های آن را غرغره کرد تا دردها و التهابات گلو تسکین یابد.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #993300;" lang="FA">در مناطق سرد و کوهستانی، استفاده از زنجبیل برای کنترل و درمان سرمازدگی بدن مفید و بسیار رایج است.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #993300;" lang="FA"> برای این منظور ترکیب برگها یا پودر زنجبیل در آب گرم و قرار دادن پاها در آن توصیه شده است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/زنجبیل-و-سرماخوردگی/">چای زنجبیل و سرماخوردگی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مواد لازم برای تهیه&nbsp;چای زنجبیل برای سرماخوردگی:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;* چهار فنجان آب&nbsp;*</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;*مقداری زنجبیل پوست کنده و برش خورده&nbsp;*</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;*دو تکه چوب&nbsp;دارچین متوسط&nbsp;*</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;* 10 عدد گل خشک میخک&nbsp;*</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;*مقداری عسل&nbsp;*</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>طرز تهیه چای زنحبیل:</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مواد لازم برای تهیه چای دارچین در بالا ذکر شد ، تمام مواد اولیه به جز عسل را در یک ظرف مناسب مانند قابلمه ریخته و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سپس آب روی آن می‌ریزید و منتظر می‌مانید تا آب <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/purulent-acne-treatment-for" title="جوش" target="_blank" class="csslink">جوش</a> بیاید بعد از این که آب جوش آمد ، ۳-۴ دقیقه مواد را در حالت جوشیدن قرار می‌دهید و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سپس شعله گاز را کم کرده و ۵ دقیقه صبر می‌کنید تا چای دم بکشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سپس مانند چای معمولی ، یک صافی بردارید و چای دم کرده را از آن بگذرانید و</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> سپس موقع نوشیدن به آن هر مقدار که دوست دارید عسل اضافه کنید و کاملا هم بزنید تا عسل در چای حل شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>خواص فوق العاده زیاد زنجبیل و سرماخوردگی و درمان گلودرد</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/زنجبیل-و-سرماخوردگی/"><img class="aligncenter" title="زنجبیل و سرماخوردگی , چای زنجبیل و سرماخوردگی , خواص زنجبیل و سرماخوردگی , خواص زنجبیل در سرماخوردگی" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5a940eec738fb_jesarat.com-2018-02-26.jpg" alt="زنجبیل و سرماخوردگی , چای زنجبیل و سرماخوردگی , خواص زنجبیل و سرماخوردگی , خواص زنجبیل در سرماخوردگی" width="350" height="218"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">اگر گلو درد دارید ، بهتر است این چای را گرم میل کنید و اگر از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fever" title="تب" target="_blank" class="csslink">تب</a> رنج می‌برید ، می‌توانید این چای را به صورت کاملا سرد میل کنید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C/">مصرف زنجبیل و سرماخوردگی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این جا روش درست کردن یک نوع دارو گیاهی را به شما نشان می دهیم که دارو گلو درد در منزل می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;برشهای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/lemon" title="لیمو ترش" target="_blank" class="csslink">لیمو ترش</a> و زنجبیل تازه را در ظرف شیشه ای در داری با عسل مخلوط کرده و داخل یخچال بگذارید پس از مدتی مخلوط فرم ژله مانندی به خود میگیرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در هنگام مصرف یک قاشق غذاخوری از ژله را به یک لیوان آب ولرم اضافه کرده و میل نمایید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این ترکیب را میتوانید بمدت دو تا سه ماه در یخچال نگهداری کنید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تا می توانید از دارو گیاهی استفاده کنید زیرا کم عارضه ترین داروها هستند .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>خواص فوق العاده زیاد زنجبیل و سرماخوردگی و درمان گلودرد</strong></span></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/زنجبیل-و-سرماخوردگی/"><img class="aligncenter" title="زنجبیل و سرماخوردگی , چای زنجبیل و سرماخوردگی , خواص زنجبیل و سرماخوردگی , خواص زنجبیل در سرماخوردگی" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5a940eedb6e6f_jesarat.com-2018-02-26.jpg" alt="زنجبیل و سرماخوردگی , چای زنجبیل و سرماخوردگی , خواص زنجبیل و سرماخوردگی , خواص زنجبیل در سرماخوردگی" width="350" height="234"></a></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">یکی از مهمترین خواص زنجبیل درمان سرماخوردگی های بسیار شدید به علت گرم و خشک بودن این گیاه است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">نباید بیشتر از 2 تا 3 گرم در روز زنجبیل مصرف کرد و می توان از نان ها و مواد غذایی دارای زنجبیل هستند نیز استفاده کرد.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/زنجبیل-و-سرماخوردگی/">زنجبیل و سرماخوردگی</a></span></strong></h1> </div> text/html 2018-02-16T16:38:09+01:00 www.mosbatema.ir اسماعیل معینی خواص جوانه ماش و لاغری و دیابت و یبوست http://www.mosbatema.ir/post/2 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">خواص <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-جوانه-ماش-لاغری">جوانه ماش و لاغری</a> و دیابت و یبوست</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></span></strong> به خواص <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-بارداری-کودکان-مو" title="ماش" target="_blank" class="csslink">ماش</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/لاغری" title="لاغری" target="_blank" class="csslink">لاغری</a></span></strong> و <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/diabetes-1" title="دیابت" target="_blank" class="csslink">دیابت</a></strong></span> و <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" title="یبوست" target="_blank" class="csslink">یبوست</a></strong></span> می پردازیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.اصولا جوانه ها خواص بسیار زیاد و مفیدی دارند که برای سلامتی مصرف آنها ضروری می باشد.در این مطلب از <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></span></strong> به بررسی <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/javaneh-mash" title="خواص جوانه ماش" target="_blank" class="csslink">خواص جوانه ماش</a></span></strong> در لاغری می پردازیم که نقش مهمی در لاغری دارد<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/خواص-جوانه-ماش-لاغری" title="جوانه ماش و لاغری" target="_blank" class="csslink">جوانه ماش و لاغری</a>,جوانه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-بارداری" title="ماش" target="_blank" class="csslink">ماش</a> برای لاغری,جوانه ماش لاغری,جوانه ماش در لاغری,خواص جوانه ماش برای لاغری,تاثیر جوانه ماش در لاغری,خواص جوانه ماش در لاغری,خواص جوانه ماش و لاغری,خاصیت جوانه ماش و لاغری,فواید جوانه ماش و لاغری,تاثیر جوانه ماش و لاغری</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-جوانه-ماش-لاغری"><img class="aligncenter wp-image-137031 size-full" title="جوانه ماش و لاغری , خواص جوانه ماش در لاغری , جوانه ماش در لاغری , خاصیت جوانه ماش برای لاغری" src="http://img.bisms.ir/2018/01/خواص-جوانه-ماش-و-لاغری.jpg" alt="جوانه ماش و لاغری , خواص جوانه ماش در لاغری , جوانه ماش در لاغری , خاصیت جوانه ماش برای لاغری" width="380" height="238"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در مورد تاریخچه جوانه ماش باید بگوییم که هزاران سال است که گیاه ماش مورد استفاده قرار گرفته و اصلیت این گیاه مربوط به کشور هندوستان بوده و در سراسر نواحی آسیایی کشت می‌شده است و چینی‌های باستان از این گیاه برای رفع گرما و سم‌زدایی بدن استفاده می‌کردند.امروزه نیز به خاطر ارزش غذایی بالای این گیاه، در موارد <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%db%8c" title="آشپزی" target="_blank" class="csslink">آشپزی</a></span></strong> و نیز سلامتی، استفاده‌های فراوانی می‌شود و این جوانه در لاغری بسیلر حیاتی و مهم است<br> </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C">جوانه ماش و لاغری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ماش و جوانه آن ، یکی از مواد غذایی است که در گروه حبوبات جای می گیرد. همان طور که می دانید، در برنامه غذایی روزانه، حبوبات مهم ترین منبع تامین پروتئین گیاهی هستند و ماش نیز ارزش تغذیه ای بسیار بالایی دارد و در اکثر جوامع منبع عمده تامین پروتئین به ویژه برای گیاه خواران است.</span></p> <div class="related-posts2"><div class="post-thumbnail"><a href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4/" title="جوانه ماش و خواص آن"><img src="http://img.bisms.ir/2015/12/Mung-bean-sproutsbisms.ir-2-70x70.jpg" alt="جوانه ماش و خواص آن" title="جوانه ماش و خواص آن" width="70" height="70"></a></div><a href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4/" title="جوانه ماش و خواص آن">جوانه ماش و خواص آن</a><div class="post-des">جوانه ماش منبع غنی لسیتین است و سبب کاهش کلسترول خون ....</div></div> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C">جوانه ماش برای لاغری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در طی یک تحقیق علمی مشخص شد که جوانه‌ غلات و حبوبات خوراکی‌های ارزشمندی هستند که در واقع دوره‌ی کوتاهی از چرخه‌ی زندگی آنها را تشکیل می‌دهند و درست بعد از این مرحله حبوبات و غلات تبدیل به یک گیاه جوان می‌شوند. این جوانه حد فاصل زندگی یک دانه‌ی سخت و یک گیاه جوان است و ارزش غذایی ویژه‌ای دارد. در این مرحله، لایه‌ی بیرونی پوست باز می‌شود و ساقه‌ی جوان از میان آن سر برمی‌آورد. طی این روند مقداری از پروتئین نشاسته‌ای دانه توسط ساقه‌ی جوان صرف سوخت‌وساز و رشد می‌شود و این تغییرات در واقع وجه تمایز بین ارزش غذایی جوانه و مواد مغذی غلات و حبوبات سبزنشده است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C">جوانه ماش لاغری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به تازگی ثابت شده است که خواص حبوبات پس از جوانه‌زدن به بیشترین مقدار ممکن می‌رسد. جوانه‌ی حبوبات سرشار از <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/enzyme" title="آنزیم" target="_blank" class="csslink">آنزیم</a></span></strong>‌ها، پروتئین‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند. هنگامی که از جوانه‌ی حبوبات صحبت می‌کنیم، اغلب جوانه‌ی ماش را درنظر می‌آید، که بیش از دیگر جوانه‌ها استفاده می‌شود. اما از تمام حبوبات و دانه‌های دیگر را می‌توان جوانه تهیه کرد، مثلاً می‌توان از دانه‌ی آلفاآلفا (یونجه)، دانه‌ی آفتابگردان، انواع <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/bean" title="لوبیا" target="_blank" class="csslink">لوبیا</a></span></strong>، و <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/chickpea" title="نخود" target="_blank" class="csslink">نخود</a></span></strong> استفاده کرد. در فرآیند جوانه‌زدن مواد درون دانه‌ها تغییر می‌کند: نشاسته تبدیل به گلوکز و فروکتوز می‌شود، پروتئین با کمک آنزیم‌های درون دانه، هضم می‌شود و تبدیل به آمینو اسید و پروتئین‌های قابل هضم برای ما در می‌آید، و آب، ویتامین‌ها و مواد معدنی درون دانه افزایش می‌یابد. جوانه‌ی حبوبات قرن‌هاست که به دلیل فواید غذایی و خواص دارویی مورد استفاده قرارمی‌گیرد. جوانه‌ها را می‌توان به صورت خام خورد یا آب آنها را گرفت و یا کمی پخت و سپس میل کرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C">طرز تهیه جوانه ماش برای لاغری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ماش‌ها را ابتدا خوب بشویید،سپس آن‌ها را درون آب خیس کرده و به مدت 12 ساعت در جای تاریک و خنک قرار دهید.سپس آن‌ها را مجددا بشویید و به مدت 12 ساعت دیگر در جای تاریک و خنک قرار دهید.جوانه‌های ماش پس از 12 ساعت دوم آماده می‌شوند.دانه‌های ماش معمولا طی 24 ساعت جوانه می‌زنند و اگر می‌خواهید حداکثر استفاده را از آن‌ها ببرید بهتر است آن‌ها را به صورت خام مصرف کنید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C">جوانه ماش در لاغری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک خاصیت جوانه ماش اینست که با چاقی می‌جنگد. جوانه‌ی ماش یک ماده‌ی غذایی کم کالری و سرشار از فیبر و پروتئین است. اگر هدف شما کاهش وزن است، جوانه‌ ماش می‌تواند یکی از مواد خوراکی مؤثر در رژیم غذایی روزانه‌ی شما برای مقابله با چاقی باشد. ماش کمک می‌کند معده‌تان زودتر پر شود و هوس‌ نکنید خود را با کربوهیدرات‌ ها یا شیرینی <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/garlic" title="سیر" target="_blank" class="csslink">سیر</a></span></strong> کنید.در مطالعه‌ای که در یک مجله‌ی تغذیه منتشر شده است، محققان به این نتیجه رسیدند که یک وعده غذایی حاوی ماش با فیبر بالا در مقایسه با یک وعده غذایی بدون آن، میزان ترشح هورمون سیری را افزایش می‌دهد. برای یافتن جواب این سؤال که آیا تأثیر این سیری در کوتاه‌مدت به کاهش پرخوری و کم کردن وزن در طولانی‌مدت کمک می‌کند یا نه، دانشمندان به مدت ۱۶ هفته مطالعه‌ای روی ۱۷۳ مرد و زن که اضافه وزن داشتند، انجام دادند. گروهی با رژیم حاوی فیبر بالا و سرشار از حبوبات که حاوی یک و نیم فنجان ماش در روز بود تغذیه شدند و گروه دیگر یک رژیم غذایی کم کربوهیدرات داشتند که به عمد کالری دریافتی آنها محدود نشده بود. در پایان مطالعه، افرادی که با حبوبات تغذیه شده بودند به‌طور متوسط بیش از ۴ کیلوگرم نسبت به گروه دیگر کاهش وزن داشتند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C">خواص جوانه ماش برای لاغری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جوانه ماش سرشار از مواد مغذی بوده و انرژی‌زای واقعی است.جوانه‌ ماش ترد و خوشمزه بوده و طعم آن کمی شیرین است و هضم آن نسبت به ماش پخته شده راحت‌تر صورت می‌گیرد.چینی‌ها و هندی‌ها از این جوانه در بسیاری از موارد آشپزی و نیز موارد درمانی استفاده می‌کنند. به عنوان نمونه برای مصارف درمانی در سم‌زدایی بدن و خاصیت ادرارآور بودن آن استفاده می‌کنند.جوانه ماش سرشار از ویتامین c است که این مقدار در ماش پخته وجود ندارد. جوانه ماش انرژی‌زای واقعی بوده و مملو از مواد مغذی است.جوانه‌های ماش برخلاف دیگر سبزی‌جات که هرچه بیشتر رسیده می‌شوند خواص تغذیه‌ای آن‌ها کاهش می‌یابد، خواص خود را تا زمانی که به مصرف برسند حفظ می‌کنند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C">تاثیر جوانه ماش در لاغری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جوانه حبوبات از جمله ماش منبع غنی از مواد مغذی و انرژی هستند. در فرایند جوانه زدن حبوبات، مواد درون دانه ها تغییر می کند، نشاسته به فروکتوز و گلوکز تبدیل می شود، پروتئین با کمک آنزیم های درون دانه هضم می شود و به پروتئین های قابل هضم و آمینو اسید شکل می گیرد و ویتامین ها، آب و مواد معدنی درون دانه افزایش می یابد. از خواص ماش در طول قرن های طولانی است که برای درمان و پیشگیری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C">خواص جوانه ماش در لاغری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span id="ctl00_CPHMainContent_ctl00_ltContent" class="ltContent" style="color: #0000ff;">ماش بسیار پر خاصیت و به دلیل داشتن کالری پایین غیر چاق کننده است. بنابراین سعی کنید در دوران <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/regime-impotence" title="رژیم لاغری" target="_blank" class="csslink">رژیم لاغری</a></span></strong> لااقل هفته ای یکبار از ماش استفاده کنید. ماش به علت دارا بودن ویتامین های A و D نیازهای بدن ما را تأمین کرده و برای تقویت اعصاب و بینایی مفید است.ماش برای افرادی که دچار ضعف و ناتوانی هستند بسیار مفید است.ضماد ماش پخته با <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%84%d8%ab%d9%87/" title="سرکه" target="_blank" class="csslink">سرکه</a> برای <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/eczema" title="درمان اگزما" target="_blank" class="csslink">درمان اگزما</a></span></strong> و امراض جلدی مفید است.اگر ماش را با پوست بپزید و بخورید، برای <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/diarrhea" title="درمان اسهال" target="_blank" class="csslink">درمان اسهال</a></span></strong> مفید است، ولی برای لینت مزاج دانه های پوست کنده آن را مصرف کنید.</span></p> <div class="related-posts2"><div class="post-thumbnail"><a href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85/" title="خواص جوانه گندم برای پوست"><img src="http://img.bisms.ir//2015/12/bisms.ir-2016-08-13-70x70.jpg" alt="خواص جوانه گندم برای پوست" title="خواص جوانه گندم برای پوست" width="70" height="70"></a></div><a href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85/" title="خواص جوانه گندم برای پوست">خواص جوانه گندم برای پوست</a><div class="post-des">جوانه گندم به دلیل داشتن ویتامین‌های E، سلنیوم و منیزیم، رادیکال‌های آزاد ...</div></div> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C">خاصیت جوانه ماش برای لاغری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ماش ویژگی‌های متفاوتی دارد و یکی از مواد غذایی‌ای است که تقریبا از نظر مواد مغذی متعادل به شمار می‌رود. ولی وجود برخی از مواد مغذی در آن، ویژگی خاصی را به این ماده غذایی می‌دهد. از جمله اینکه میزان اسیدفولیک آن بسیار بالاست بنابراین خوردن ماش برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی-عروقی بسیار مفید است. پتاسیم ماش نیز فراوان است؛ پس مصرفش به افرادی که مبتلا به پرفشاری خون هستند، توصیه می‌شود. ماش از نظر منگنز و سلنیوم که خاصیت آنتی‌اکسیدانی دارند نیز غنی است و خوردن آن موجب پیشگیری از بیماری‌های مزمن می‌شود. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C">آیا جوانه ماش لاغر کننده است</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">طبق یافته‌های محققان، از آنجا که ماش دارای خاصیت مهارکنندگی رادیکال‌های آزاد است، می‌تواند در جلوگیری از اکسیداسیون LDL (<strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/blood-cholesterol" title="کلسترول" target="_blank" class="csslink">کلسترول</a></span></strong> بد) مؤثر باشد. در یک پروژه‌ تحقیقاتی که با هدف بررسی تأثیر حبوبات‌ بر <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/ways-to-treat-high-blood-pressure" title="فشار خون بالا" target="_blank" class="csslink">فشار خون بالا</a></span></strong> انجام شد، مشخص شد <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-blood-pressure" title="فشارخون" target="_blank" class="csslink">فشارخون</a></span></strong> سیستولیک در <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/mouse" title="موش" target="_blank" class="csslink">موش</a></span></strong>‌های مبتلا به پُرفشاری خون که به مدت یک ماه با جوانه‌ ماش تغذیه شدند، کاهش قابل توجهی داشت.از طرفی جایگزینی غذاهای فرآوری‌شده با مواد غذایی سرشار از منیزیم مانند ماش، از ساده‌ترین راه‌های بهبود سلامت قلب و عروق است. مطالعات اخیر نشان می‌دهد افراد در سنین ۴۰ تا ۷۵ سالگی، غالبا با کمبود منیزم مواجه هستند و در مقایسه با افرادی که کمبود منیزم ندارند، ۵۱ درصد بیشتر در معرض ابتلا به بیماری‌های قلبی هستند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C">تاثیر جوانه ماش بر لاغری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جوانه‌ی حبوبات منبع غنی انرژی و مواد مغذی است. برخلاف سبزیجات که پس از چیده شدن به سرعت خواص غذایی خود را از دست می‌دهند، حبوبات خواص غذایی خود را تا زمان خورده شدن حفظ می‌کنند. جوانه‌های حبوبات بهترین منبع آمینواسیدها (پروتئین)، ویتامین و مواد معدنی و همچنین میزان بالایی فیبر هستند. آنها شامل انواع ویتامین‌های A ، B، C، D، E و K‌ ، اسید فولیک، آهن، پتاسیم، کلسیم، فسفر، منیزیوم و روی هستند. دیگر خواص غذایی بنا به نوع آنها متفاوت است. جالب است که بدانید جوانه‌ی ماش دارای فیتواستروژن (استروژن گیاهی) که ایزوفلاون نامیده می‌شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C">خواص جوانه ماش برای پوست</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">وجود فیتواستروژن در جوانه ماش مانند گیرنده های استروژنی پوست عمل می کند و موجب می شود تا ساخت الاستین و کولاژن موجود در ساختار پوست افزایش یابد. از این رو استفاده منظم و دائم جوانه ماش می تواند از بروز خشکی و پیری پوست جلوگیری نماید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C">خواص جوانه ماش برای لاغری</a></span></strong></h3> <ul style="text-align: center;"><li><span style="color: #0000ff;">استفاده زیاد آن باعث زیادشدن خلط آن می‎شود.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">خوردن ماش برای کسانی که مبتلا به <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/itching-night-itching" title="خارش" target="_blank" class="csslink">خارش</a></span></strong> شدید بدن هستند مفید می‎باشد.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">کسانی که مبتلا به بیماری دستگاه گوارش می‎باشند از ماش کمتر استفاده کنند.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">ضماد آرد ماش برای رفع التهابات سطحی بدن بخصوص لک و پیسی به کار می‎رود.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">یک غذای خوب برای کسانی که اسهال شده‎اند ماش و برنج کم‎چربی است.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">برای درمان ورم ماش تازه بجوشانید، سپس له کنید با زرده تخم‎مرغ مخلوط کرده بر موضع ورم بمالید.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">ماش التهاب‎های صفرا را از بین می‎برد.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">تسکین دهنده <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/darman-sorfe" title="سرفه" target="_blank" class="csslink">سرفه</a></span></strong> است.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">خوردن زیاد ماش برای <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/secrets-to-keep-teeth-white" title="دندان" target="_blank" class="csslink">دندان</a></span></strong>‎ها مضر است.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">وجود پتاسیم در ماش باعث شستشوی کلیه‎ها و پایین آوردن درجه اسیدی خون و منظم کردن ضربان قلب می‎گردد.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">به خاطر داشتن فسفر و کلسیم نقش آن در رشد اطفال انکارناپذیر است.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">به خاطر داشتن آهن برای اشخاص کم خون مفید است.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">ماش باعث افزایش ترشح انسولین در بدن می‎گردد.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">خام گیاه خواران به خاطر داشته باشند اگر می‎خواهند جوانه ماش استفاده کنند حتماً کمی جوانه را حرارت بدهند.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">کسانی که <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/gout" title="نقرس" target="_blank" class="csslink">نقرس</a></span></strong> دارند کمتر بخورند.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">خوب است که بدانید ماش خاصیت چاق کنندگی ندارد در نتیجه کسانی که می‎خواهند لاغر شوند یک وعده غذای خود را جوانه پخته شده ماش قرار دهند.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">کسانی که یبوست دارند و می‎خواهند از ماش استفاده کنند بهتر است ابتدا ماش را قدری تفت داده سپس بلغور کرده پوست آن را بگیرند آن گاه غذا درست کنند.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">برای اعضای بدن که <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/tabir-khab/" title="خواب" target="_blank" class="csslink">خواب</a></span></strong> رفته و بی‎حس شده است با ضماد پخته ماش مالش دهید.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">برای درمان کک مک پودر ماش را با عرق مورد مخلوط کرده به صورت ضماد بگذارید.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">کسانی که <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%B9" title="صرع" target="_blank" class="csslink">صرع</a></span></strong> دارند از ماش پوست کنده استفاده کنند.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">خوردن ماش باعث ازدیاد شیر می‎گردد.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">ماش مسکن درد <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" title="بواسیر" target="_blank" class="csslink">بواسیر</a></span></strong> است البته باید پوست کنده آن خورده شود.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">کسانی که <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/hiccough" title="سکسکه" target="_blank" class="csslink">سکسکه</a></span></strong>‎های مقاوم دارند با خوردن ماش پخته برطرف می‎گردد.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">مصرف زیاد ماش باعث ضعف قوه باه می‎شود.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">برای درمان اگزما ماش را پخته با سرکه مخلوط نموده در محل بگذارید.</span></li></ul> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C">جوانه ماش در لاغری</a></span></strong></h3> <ul style="text-align: center;"><li><span style="color: #0000ff;">جوانه ماش سرشار از مواد غذایی مغذی و انرژی است که به از بین بردن و بهبود علائم و نشانه های <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/stress" title="استرس" target="_blank" class="csslink">استرس</a></span></strong>، <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/problems-listlessly" title="خستگی" target="_blank" class="csslink">خستگی</a></span></strong> جسمی و روحی کمک می کند.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">جوانه ماش به دلیل دارا بودن میزان زیادی از فیبر موجب بهبود عملکرد و حرکات روده می شود و علائم و اثرات یبوست را از بین می برد.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">جوانه این دانه سرشار از لسیتین است و موجب کاهش کلسترول بد می شود در نتیجه خواص درمانی ماش به کاهش چربی کبد کمک می کند و از بروز <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fatty-liver-fatty" title="کبد چرب" target="_blank" class="csslink">کبد چرب</a></span></strong> پیشگیری می کند.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">جوانه دانه ماش انرژی زایی قوی و مناسب برای بدن می باشد.</span></li></ul> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C">فواید جوانه ماش در لاغری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جوانه ماش غذایی کاهش‌دهنده قند و <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/blood-fat" title="چربی خون" target="_blank" class="csslink">چربی خون</a></span></strong> است و مطالعات انجام شده از سوی انجمن دیابت آمریکا نشان داده که ماش برای درمان اسهال نیز مفید است؛ ضمن اینکه زودهضم هم هست و از آنجا که ماده غذایی متعادلی است، مصرفش به دیابتی‌ها هم توصیه می‌شود. البته بهتر است که این ماده غذایی به صورت جوانه مصرف شود.مصرف ماش هیچ‌گونه ممنوعیتی برای هیچ‌کس ندارد اما کسانی که اسیداوریک یا نقرس دارند، باید موادغذایی پروتئین داری را که پورین گیاهی دارند، حدود کنند. البته ترکیبات پورینی در ماش نسبتا کم است و لازم نیست این افراد نیز ماش را از برنامه غذایی خود کاملا حذف کنند؛ بلکه <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c" title="تنها" target="_blank" class="csslink">تنها</a></span></strong> محدودیت به خرج دادن در مصرف آن کفایت می‌کند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C">خواص و فواید جوانه ماش و لاغری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اگر میزان کلسترول خونتان بالا است استفاده از ماش را به شما توصیه می‌کنیم. دانه‌های ماش دارای کلسترول پایین و مقدار زیادی فیبر رژیمی محلول هستند.فیبر رژیمی به آن دسته از مواد غذایی اطلاق می‌شود که قابل هضم نیستند. فیبرهای رژیمی دو گونه هستند: محلول و غیرمحلول. فیبر غیرمحلول به تعادل و تنظیم حرکات روده می‌پردازد ولی کار زیادی برای کاهش فشارخون انجام نمی‌دهد. فیبر محلول وقتی با آب موجود در سیستم هاضمه مخلوط شود ماده ژل مانندی را تشکیل می‌دهد که به نوبه خود به بهبود عملکرد اعضای بدن می‌پردازد.غذاهای سرشار از فیبر رژیمی محلول، به کاهش کلسترول بد خون (LDL) کمک می‌کنند و این کار را با تشویق به تولید گیرنده‌های LDL که مسئول بیرون راندن کلسترول بد اضافی از جریان خون هستند، انجام می‌دهند.مصرف روزانه 10 تا 25 گرم فیبر محلول برای کاهش کلسترول بد نیز توصیه می‌شود. هر پیمانه ماش حاوی 1/9 گرم فیبر رژیمی تام است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C">تاثیر جوانه ماش و لاغری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ماش و دیگر حبوبات ماده‌ای به نام مهارکننده پروتئاز دارند که می‌تواند در برابر <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cancer" title="سرطان" target="_blank" class="csslink">سرطان</a></span></strong> و <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/breast-cancer-breast" title="سرطان سینه" target="_blank" class="csslink">سرطان سینه</a></span></strong> اثر محافظ داشته باشد. مهارکننده پروتئاز تقسیم سلول‌های سرطانی را کند کرده و به این ترتیب از تشکیل تومور جلوگیری می‌کند.ماش از جمله حبوباتی است که دارای شاخص قند پایینی است و مصرف آن برای افراد مبتلا به دیابت توصیه می‌شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C">فواید جوانه ماش و لاغری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ماش، یکی از مواد غذایی است که در گروه حبوبات جای می‌گیرد. همان‌طور که می‌دانید، در برنامه غذایی روزانه، حبوبات مهم‌ترین منبع تأمین پروتئین گیاهی هستند و ماش نیز ارزش تغذیه‌ای بسیار بالایی دارد و دارای تقریباً 3/16 گرم پروتئین در هر پیمانه است و در اکثر جوامع منبع عمده تأمین پروتئین به ویژه برای گیاه‌خواران است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C">خواص جوانه ماش و لاغری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بهتر است که این ماده غذایی به صورت جوانه مصرف شود. یادتان باشد که استفاده از ماش به این شکل خواص آن را چند برابر می‌کند زیرا فرآیند جوانه زدن باعث می‌شود همه مواد مغذی به خصوص آهن در دسترس، افزایش یابد پس برای مبتلایان به <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C" title="کم‌خونی" target="_blank" class="csslink">کم‌خونی</a></span></strong> بسیار مفید است.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-جوانه-ماش-لاغری">جوانه ماش و لاغری</a></span></strong></h1> </div> text/html 2018-02-15T04:08:51+01:00 www.mosbatema.ir اسماعیل معینی رابطه و خواص گل گاوزبان و فشار خون بالا در چیست http://www.mosbatema.ir/post/1 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">رابطه و خواص <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا">گل گاوزبان و فشار خون</a> بالا در چیست</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گل گاوزبان و فشار خون,گل گاوزبان و فشار خون بالا,خواص گل گاوزبان و فشار خون,رابطه گل گاوزبان و فشار خون,گل گاو زبان فشار خون را,گل گاوزبان کاهش فشار خون,خواص گل گاو زبان فشار خون,گل گاوزبان و کاهش فشار خون,گل گاو زبان افزایش فشار خون,گل گاو زبان فشار خون بالا,خواص گل گاوزبان فشار خون,خواص گل گاو زبان برای فشار خون,خواص گل گاوزبان در فشار خون,خواص گل گاو زبان بر فشار خون,رابطه گل گاوزبان با فشار خون,گل گاوزبان فشار خون را بالا میبرد,آیا گل گاو زبان فشار خون را بالا می برد,خواص گل گاو زبان و فشار خون,گل گاو زبان باعث افزایش فشار خون میشود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> به رابطه و خواص <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="گل گاوزبان" href="http://www.jesarat.com/borage" target="_blank" rel="noopener">گل گاوزبان</a> و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="فشار خون بالا" href="http://www.jesarat.com/ways-to-treat-high-blood-pressure" target="_blank" rel="noopener">فشار خون بالا</a> در چیست در قسمت مواد غذایی و تغذیه می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار بگیرد.</span><span style="color: #0000ff;">گل گاوزبان یک گیاه علفی به طول 70 – 40 سانتی‌متر است. این گیاه در مزارع و گاهی زمین‌های بایر می‌روید. منشأ اولیه آن دمشق بوده است.</span><span style="color: #0000ff;">از تجزیه شیمیایی گیاه گل گاوزبان مهم‌ترین ماده‌ای که به دست می‌آید نیترات دو پتاس می‌باشد و بیشتر خواص آن مربوط به این ماده است.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا"><img class="irc_mi alignnone" title="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir/2018/01/bisms.ir-2018-01-14.jpeg" alt="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" width="273" height="270"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">گل گاوزبان گیاهی با خواص بسیار و خوش طعم که بسیاری از خانواده ها از آن استفاده می کنند، به روش های مختلف می توان گل گاوزبان را میل کرد ولی دم کردن آن مرسوم است</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا">گل گاوزبان و فشار خون</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">در واقع یکی از عجایب سلسله کوه های البرز که قله عظیمی چون دماوند دارد، پرورش چندین نوع گیاه دارویی است که اثر درمانی زیادی دارند و منحصراً در دامنه های این کوه به عمل می آیند و در کوه های دیگر اثری از آنها نیست. چندوقت&nbsp; پیش جراید ایران از یکی از این گیاهان سخن گفته و اثرات سحرآمیز آن را بیان داشتند و نوشتند که کارشناسان خارجی بذر این گیاه را به کشورهای دیگر برده اند، ولی با کوشش فراوان نتوانسته اند آن را به عمل آورند،زیرا این گیاه فقط در زادگاه اولیه خود سبز می گردد و نمیتوان زیاد روی کشت ان در سایر مناطق حساب کرد<br> </span></p> <p><a href="http://www.jesarat.com/borage/"><img class="wp-image-19518 size-full aligncenter" title="گل گاوزبان ، خواص گل گاوزبان , گل گاوزبان زایمان و بارداری , گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir//2015/12/Boragebisms.ir-3.jpg" alt="گل گاوزبان ، خواص گل گاوزبان , گل گاوزبان زایمان و بارداری , گل گاوزبان و فشار خون" width="350" height="350"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/borage/">گل گاو زبان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گل گاو زبان گیاهی طبی است که تقریباً تمامی اجزاء آن ، اعم از گل ها و برگ ها و دانه های آن به عنوان دارو استفاده می شود. همچنین دانه های این گیاه را برای تهیه روغن مورد استفاده قرار می دهند.</span><span style="color: #0000ff;">گل گاوزبان دارای <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="طبیعت" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA" target="_blank" rel="noopener">طبیعت</a> گرم و اثر نشاط‌آور، مقوی تمام بدن و آرامش‌بخش است.</span><span style="color: #0000ff;">در معالجه <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تب" href="http://www.jesarat.com/fever" target="_blank" rel="noopener">تب</a>‌های دانه‌ای مانند <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرخک" href="http://www.jesarat.com/measles" target="_blank" rel="noopener">سرخک</a>، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آبله" href="http://www.jesarat.com/chicken-pox" target="_blank" rel="noopener">آبله</a>‌مرغان مصرف دم کرده آن با لیموعمانی اثر شفابخشی دارد. این دم کرده در درمان دردهای ناشی از <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سنگ کلیه" href="http://www.jesarat.com/kidney-stones-and-kidney-stones" target="_blank" rel="noopener">سنگ کلیه</a> و دفع <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سنگ مثانه" href="http://www.jesarat.com/gravel" target="_blank" rel="noopener">سنگ مثانه</a> نیز بسیار مفید است. اگر دچار <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آلرژی" href="http://www.jesarat.com/food-allergies" target="_blank" rel="noopener">آلرژی</a>‌های فصلی می‌باشید توصیه به مصرف دم کرده گل گاوزبان است. دم کرده گل گاوزبان برای درمان <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="جوش" href="http://www.jesarat.com/purulent-acne-treatment-for" target="_blank" rel="noopener">جوش</a>‌های دهان، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آفت" href="http://www.jesarat.com/ras" target="_blank" rel="noopener">آفت</a> دهانی بسیار نافذ است.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا"><img class="irc_mi alignnone" title="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir/2018/01/bisms.ir-2018-01-14.jpg" alt="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" width="240" height="140"></a></p> <div style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">یکی از عجایب سلسله کوه های البرز که قله عظیمی چون دماوند دارد، پرورش چندین نوع گیاه دارویی است که اثر درمانی زیادی دارند و منحصراً در دامنه های این کوه به عمل می آیند و در کوه های دیگر اثری از آنها نیست. چندی پیش جراید ایران از یکی از این گیاهان سخن گفته و اثرات سحرآمیز آن را بیان داشتند و نوشتند که کارشناسان خارجی بذر این گیاه را به کشورهای دیگر برده اند، ولی با کوشش فراوان نتوانسته اند آن را به عمل آورند، زیرا این گیاه فقط در زادگاه اولیه خود سبز می شود.</span></div> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا">خواص گل گاوزبان و فشار خون</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خواص درمانی گل گاو زبان</span><span style="color: #0000ff;">\</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برای گل گاو زبان، فواید زیادی نام برده‌اند، مهم‌ترین آن‌ها که به اثبات رسیده و تقریباً تمامی اطبا از گذشته تا حال بر آن توافق دارند؛ عبارت است از:</span></p> <p><span style="color: #0000ff;">1- تقویت‌کننده اعصاب و روان و حواس پنجگانه، و نشاط‌آور است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">2-گل گاو زبان و برگ های تصفیه کننده خون است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">3- آرام کننده اعصاب است.</span><br> <span style="color: #0000ff;">4- عرق آور است.</span><br> <span style="color: #0000ff;">5- ادرار آور است.</span><br> <span style="color: #0000ff;">6- گل گاو زبان کلیه ها را تقویت می کند.</span><br> <span style="color: #0000ff;">7- <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرماخوردگی" href="http://www.jesarat.com/common-cold" target="_blank" rel="noopener">سرماخوردگی</a> را برطرف می کند.</span><br> <span style="color: #0000ff;">8- برگ تازه گل گاو زبان برای درمان جوش‌های چرکین دهان اطفال، برفک، سستی بیخ <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="دندان" href="http://www.jesarat.com/secrets-to-keep-teeth-white" target="_blank" rel="noopener">دندان</a> و رفع حرارت دهان موثر است.</span><br> <span style="color: #0000ff;">9- عرق گل‌گاوزبان برای امراض سوداوی، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="وسواس" href="http://www.jesarat.com/obsession" target="_blank" rel="noopener">وسواس</a> و خفقان مفید است.</span><br> <span style="color: #0000ff;">10- گل گاو زبان دارای منیزیم بوده و از <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرطان" href="http://www.jesarat.com/cancer" target="_blank" rel="noopener">سرطان</a> پیشگیری می‌کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا"><img class="irc_mi aligncenter" title="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir/2018/01/5a5b0ab23855c_bisms.ir-2018-01-14.jpg" alt="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" width="380" height="285"></a></p> <div style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">هر چند در کتب قدیم به گل گاوزبان ” لسان الثور” می گویند، ولی در واقع نام دیگری ندارد. اسم فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، ترکی و غیره هم ندارد، چون در هیچ نقطه ای از زمین جز دامنه کوه های البرز به عمل نمی آید و با گیاه دیگری که در آذربایجان و شهرهای دیگر ایران و کشورهای دیگر می روید و به غلط به گاوزبان مشهور شده است، نسبتی ندارد. برای اینکه این <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="اشتباه" href="http://www.jesarat.com/illusions" target="_blank" rel="noopener">اشتباه</a> که حدود چند قرن است پزشکان و دارو سازان را گمراه کرده است، از بین برود این را “گل گاوزبان” و دیگری را گیاه گاوزبان بنامید. این دو گیاه متفاوت هستند، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تنها" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c" target="_blank" rel="noopener">تنها</a> گل هایشان کمی به هم شبیه است، هیچگونه خواص مشترکی ندارند و از نظر منافع طبی با هم متضاد می باشند. گل های گل گاوزبان درشت تر از گل های گیاه گاوزبان است.</span></div> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا">تاثیر گل گاوزبان و فشار خون</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">11- در درمان اختلال حواس کاربرد فراوانی دارد.</span><br> <span style="color: #0000ff;">12- گل گاو زبان شکم را نرم و کیسه صفرا را باز می‌کند، اَخلاط سوخته سوداوی را از معده خارج و عوارض آن را از بین می‌برد.</span><br> <span style="color: #0000ff;">13- در تنظیم اختلالات ادراری و تعریق، موثر است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">14- گل گاو زبان در درمان برونشیت موثر است.</span><br> <span style="color: #0000ff;">15- بی اختیاری دفع ادرار را درمان می کند.</span><br> <span style="color: #0000ff;">16- التهاب و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="ورم کلیه" href="http://www.jesarat.com/%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87" target="_blank" rel="noopener">ورم کلیه</a> را درمان می کند.</span><br> <span style="color: #0000ff;">17- گل گاو زبان در درمان بیماری سرخک و مخملک مفید است.</span><br> <span style="color: #0000ff;">18- ضماد برگ های گاو زبان برای رفع ورم موثر است.</span><br> <span style="color: #0000ff;">19- برگهای گاوز بان را بپزید و مانند <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="اسفناج" href="http://www.jesarat.com/spinach" target="_blank" rel="noopener">اسفناج</a> از آن استفاده کنید.</span><br> <span style="color: #0000ff;">20- برگهای تازه گل گاو زبان دارای مقدر زیادی ویتامین C می باشد و در بعضی از کشورها آنرا داخل <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سالاد" href="http://www.jesarat.com/decoration-photos-model" target="_blank" rel="noopener">سالاد</a> می ریزند.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا"><img class="irc_mi aligncenter" title="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir/2015/12/Boragebisms.ir-2.jpg" alt="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" width="350" height="350"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">گل گاوزبان در ایران، و گیاه گاوزبان در اروپا و امریکا شهرت زیادی دارند. پزشکان سنتی ایران در معالجه بسیاری از امراض از گل گاوزبان استفاده می کردند و نتیجه می گرفتند. پزشکان جدید هم خواص گل گاوزبان را می دانستند و برای دسته ای دیگر از امراض تجویز می نمودند و چون عطاران فرقی بین گل گاوزبان و گیاه گاوزبان قایل نبودند، آنها را به جای هم می دادند، و به همین جهت معالجه آنها نتیجه نمی داد و محققین از اینکه خواص و منافع این گیاه از بین رفته است در تعجب بودند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا">رابطه گل گاوزبان و فشار خون</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گل گاو زبان در درمان برونشیت موثر است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دم‌کرده گل گاوزبان، دمنوشی برای سرماخوردگی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گاهی اوقات <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرفه" href="http://www.jesarat.com/darman-sorfe" target="_blank" rel="noopener">سرفه</a>‌های فصل سرما را هیچ قرص و شربتی درمان نمی‌کند اما تجویز یک جوشانده سنتی مانند گل گاوزبان به صورت مرهمی قوی عمل خواهد کرد.</span></p> <p><span style="color: #0000ff;">&nbsp;دم‌کرده گل گاوزبان را به همراه کمی لیمو عمانی، یک دمنوش مناسب برای مقابله با سرماخوردگی است. این دمنوش به شرط ترش نبودن به خصوص در ابتدای شروع علائم سرماخوردگی، یک نوشیدنی مناسب برای بهبود حال بیمار است.</span></p> <p><span style="color: #0000ff;">گل گاوزبان در درمان سرفه‌های مزمن، وقفه‌های تنفسی و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آسم" href="http://www.jesarat.com/asthma" target="_blank" rel="noopener">آسم</a>‌های خفیف نیز موثر است. در درمان سرفه‌های خشک می‌توان گیاه گل گاوزبان را با بابونه، سنبل‌الطیب، شقایق مخلوط نموده و دم کرده حاصل از این چند گیاه را روزی 3-2 بار بنوشید.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا"><img class="irc_mi alignnone" title="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir/2018/01/bisms.ir-2018-01-14.png" alt="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" width="330" height="330"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">یکی از مترجمین، تمام فواید گیاه گاوزبان راترجمه کرده و به گل گاوزبان نسبت داده، سپس پرسیده است: چرا ایرانیان فقط از گل گاوزبان استفاده می کنند؟… به برگ و سرشاخه های آن توجهی ندارند، در جواب ایشان باید بگوییم که گل گاوزبان، فقط گلش فواید طبی دارد، زیرا گیاهی که فرنگی ها به او بوراش می گویند گل گاوزبان نیست.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا">گل گاوزبان و فشار خون بالا</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">فواید گل گاو زبان برای پوست ، مو و ناخن </span><br> <span style="color: #0000ff;">&nbsp;جوشانده گل گاو زبان برای بهبود وضعیت مو، ناخن و پوست تاثیر فراوانی دارد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">عُصاره برگ گل گاوزبان به عنوان ترکیبی نرم کننده برای پوست خشک و برطرف نمودن <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خارش" href="http://www.jesarat.com/itching-night-itching" target="_blank" rel="noopener">خارش</a> های پوستی به کار می رود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">افشره برگ گل گاوزبان را می توان با مقدار مساوی آب رقیق نمود و برای خشکی و یا خارش پوست و همینطور جوش های عصبی روی پوست مالید.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا"><img class="irc_mi alignnone" title="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir/2018/01/5a5b0ab57516a_bisms.ir-2018-01-14.jpg" alt="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" width="400" height="400"></a></p> <div style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">صاحب کتاب تحفه در شرح گاوزبان چنین می نویسد: گل گاوزبان لاجوردی و شبیه گل <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="انار" href="http://www.jesarat.com/pomegranate" target="_blank" rel="noopener">انار</a> بوده و تخم آن مستدیر( حلقوی شکل ) و لعابی است و در کوه های دارالمرز(البرز) بسیار زیاد یافت می شود. گیاه دیگری که در اصفهان و بعضی از بلاد، گاوزبان می دانند “مرماخوز” است که گل آن لاجوردی و کوچک و مدور است. (“مر” نام قبیله ای از ساکنان شمال افریقاست که بذر چند گیاه دارویی را که یکی از آنها گیاه گاو زبان است به اسپانیا برده و در آنجا پرورش داد و استعمال آنها را در طب معمول داشته اند. این گیاهان به اسامی مختلف مرماتوس، مرماهوس، مرمازا در کتب طبی قدیم وارد شده و خواص آنها تحقیق گردیده است.) بعد از جنگ های صلیبی گیاه گاوزبان را از اسپانیا به اروپا آوردند و در آنجا کاشتند و چون در کتاب قانون ابو علی سینا از گل گاوزبان زیاد تعریف شده بود و این کتاب نیز در مورد قبول و استناد استادان <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="پزشکی" href="http://www.jesarat.com/sms/%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c" target="_blank" rel="noopener">پزشکی</a> اروپا بود، به همین جهت مورد توجه واقع گردید، ولی متاسفانه گیاه گاوزبان هیچ یک از خواص گل گاوزبان اصلی را نداشته و در عوض منافع دیگری داشت که کم کم محققین اروپایی به آن پی بردند. از جمله معلوم شد که سرشاخه، گل و برگ این گیاه دارای مقداری شوره بوده، عرق وادرار را زیاد می کند. در صورتی که در کتب طبی ایرانیان که در دانشگاه های اروپا تدریس می شد، چنین خواصی را به او نسبت نداده بودند.</span></div> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا">تاثیر گل گاوزبان و فشار خون بالا</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مصرف گل گاو زبان در <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="بارداری" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" target="_blank" rel="noopener">بارداری</a>، شیردهی و در کودکان </span><br> <span style="color: #0000ff;">&nbsp;زنان باردار بایستی از مصرف گل گاو زبان در ایام حاملگی خودداری نمایند.چرا که به علت داشتن آلکالوئیدها ممکن است باعث آسیب به جنین شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بسیاری تصور می کنند مصرف داروهای گیاهی برخلاف داروهای شیمیایی کاملاً بی ضرر و بدون عوارض است؛ در حالی که امروزه ثابت شده عوارض داروهای گیاهی دست کمی از داروهای شیمیایی ندارد. این مسئله به خصوص در دوران بارداری اهمیت بیشتری دارد و زنان حامله بایستی از هرگونه مصرف خودسرانه انواع جوشانده ها یا دم کرده های گیاهی در بارداری خودداری کنند.</span></p> <p><span style="color: #0000ff;">همچنین گل گاوزبان به علت داشتن آلکالوئید برای زنان شیرده و کودکان نیز مضر است، مصرف بیش از پنج روز متوالی این گیاه ممکن است باعث عادت ماهانه در زنان شود؛ بنابراین پس از پنج روز استفاده از آن در صورت نیاز، سه روز <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="فاصله" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%ac%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c" target="_blank" rel="noopener">فاصله</a> انداخته، سپس دوباره مصرف کنید.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا"><img class="irc_mi alignnone" title="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir/2018/01/5a5b0ab6169ff_bisms.ir-2018-01-14.jpg" alt="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" width="220" height="294"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">گل گاوزبان (Echium) گیاهی است خودرو که اغلب در دامنه کوه های البرز می روید و در حال حاضر نیز به شکل صنعتی کشت می شود. این گیاه دارای گونه های زیادی است و به دلیل خواص دارویی فراوان و گل های زیبا، بسیاری از خانواده ها آن را در باغچه هایشان می کارند. برگ ها و گل ها بخش های مصرفی این گیاه را تشکیل می دهند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا">خواص گل گاوزبان و فشار خون بالا</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مراقب باشید: گل گاوزبان <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="فشارخون" href="http://www.jesarat.com/what-is-blood-pressure" target="_blank" rel="noopener">فشارخون</a> را بالا می‌برد</span><br> <span style="color: #0000ff;">داروهای گیاهی مانند داروهای شیمیایی دارای عوارض هستند، به طور مثال گل گاوزبان فشارخون را افزایش می دهد و نباید مبتلایان فشارخون از آن استفاده کنند. اگر مبتلایان به فشارخون می خواهند گل گاوزبان مصرف کنند باید از مصلح آن یعنی لیمو هم استفاده کنند.&nbsp; مصلح به ماده غذایی یا گیاه دارویی اطلاق می‌شود که عوارض گیاهان دارویی را از بین می‌برد و آن را تعدیل می‌کند. همان طور که می‌دانید به اغلب مبتلایان به فشارخون که دچار ناراحتی اعصاب می‌شوند توصیه می‌شود گل گاوزبان مصرف کنند درحالی‌که این بیماران با خوردن آن دچار عوارض می‌شوند. پس داروهای گیاهی حتماً باید از سوی متخصصان مربوطه تجویز شوند.</span></p> <p><span style="color: #0000ff;">گل گاوزبان به علت داشتن آلکالوئید برای زنان حامله و شیرده مضر است.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا"><img class="irc_mi alignnone" title="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir//2015/12/Boragebisms.ir-1.jpg" alt="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" width="350" height="350"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">گل گاوزبان، فقط گلش فواید طبی دارد، گل گاوزبان لاجوردی و شبیه گل انار بوده و تخم آن مستدیر( حلقوی شکل ) و لعابی است و در کوه های البرز بسیار زیاد یافت می شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا">رابطه گل گاوزبان و فشار خون بالا</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مصرف بیش از 5 روز مداوم این گیاه ممکن است باعث عادت شود؛ بنابراین پس از 5 روز استفاده از آن در صورت نیاز، 3 روز فاصله انداخته و سپس دوباره مصرف کنید.</span></p> <p><span style="color: #0000ff;">نکته‌ی دیگری که باید متذکر شد این است که معمولاً با گل گاوزبان، سنبل‌الطیب نیز مصرف می‌شود باید بدانید که مصرف زیاد سنبل‌الطیب، در کنار خاصیت آرام بخشی، می‌تواند باعث مسمومیت شود. مقدار زیاد این داروی گیاهی، علائمی مثل <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خستگی" href="http://www.jesarat.com/problems-listlessly" target="_blank" rel="noopener">خستگی</a>، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="احساس" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87" target="_blank" rel="noopener">احساس</a> سبکی سر، گشاد شدن مردمک چشم و مسمومیت کبدی به دنبال دارد و مصرف آن همراه با داروهای سیستم عصبی مرکزی مثل ضد <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="افسردگی" href="http://www.jesarat.com/depression" target="_blank" rel="noopener">افسردگی</a>‌ها، ضد <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="اضطراب" href="http://www.jesarat.com/anxiety" target="_blank" rel="noopener">اضطراب</a>‌ها، آرام‌بخش‌ها، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خواب" href="http://www.jesarat.com/sms/tabir-khab/" target="_blank" rel="noopener">خواب</a>‌آورها و آنتی‌هیستامین‌ها می‌تواند بسیار خطرناک باشد.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">رگهای تازه گل گاو زبان دارای مقدر زیادی ویتامین C می باشد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا"><img class="irc_mi alignnone" title="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir/2018/01/5a5b0ab64ba94_bisms.ir-2018-01-14.jpg" alt="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" width="380" height="295"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">گل گاوزبان به دلیل دارا بودن مقادیر چشمگیر پتاسیم و کلسیم بسیار ادرارآور بوده و با تحریک بدن، تبادلات سلولی را تنظیم و سیستم اعصاب را آرام و برای درمان ناراحتی های اعصاب به کار می رود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا">خواص گل گاوزبان و فشار خون بالا</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: #0000ff;">طرز تهیه دم‌کرده گل گاوزبان و لیموعمانی</span><br> <span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span><br> <span style="color: #0000ff;">مواد لازم:</span><br> <span style="color: #0000ff;">گل گاوزبان: 3 قاشق غذاخوری</span><br> <span style="color: #0000ff;">لیموعمانی : 2 عدد</span><br> <span style="color: #0000ff;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="عسل" href="http://www.jesarat.com/honey" target="_blank" rel="noopener">عسل</a> : 2 قاشق مرباخوری در هر لیوان</span><br> <span style="color: #0000ff;">آب جوش : 4 لیوان</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا"><img class="irc_mi alignnone" title="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir/2018/01/5a5b0ab693627_bisms.ir-2018-01-14.jpg" alt="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" width="360" height="270"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">جوشانده و دم کرده این گیاه حواس پنجگانه را تقویت کرده و بسیار نشاط آور، بازکننده <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="رنگ" href="http://www.jesarat.com/colors" target="_blank" rel="noopener">رنگ</a> رخسار، کاهنده غم و اندوه و ضد وحشت و اضطراب است و می تواند حواس پرتی را رفع و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تنگی نفس" href="http://www.jesarat.com/shortness-of-breath" target="_blank" rel="noopener">تنگی نفس</a> ناشی از آشفتگی ذهنی را بهبود بخشد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7">گل گاوزبان چه تاثیری بر فشار خون دارد</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">طرز تهیه:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">لیموعمانی‌ها را سوراخ کرده و یا از وسط نصف کنید به همراه گل گاوزبان و آب جوش در قوری چینی بریزید و اجازه دهید روی حرارت ملایم به مدت 30 دقیقه دم بکشد. سپس دم کرده را در یک لیوان و یا فنجان بزرگ بریزید عسل را بیفزایید و هم بزنید تا کاملا حل شود. حال به آرامی میل کنید.&nbsp;</span></p> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">رابطه و <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7">خواص</a><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7"> گل گاوزبان و فشار خون بالا</a> در چیست</span></strong></h2> </div>